Кариера

Актуални свободни работни позиции в университетска болница "Дева Мария"

към 28.07.2021

При интерес, можете да изпратите своите документи на адрес trzdevamaria@saintsofia.com

 

Оперативен Счетоводител


Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- „Оперативен Счетоводител“.


Основни изисквания:
- Отлични познания на счетоводното и данъчно законодателство;
- Висше образование специалност " Счетоводство и контрол", "Финанси"
- Компютърни умения и владеене на различни специализирани софтуерни продукти, като за предимство ще се счита работа с програмен продукт "Софтсистемс".
- Отлично познаване на нормативната база на действащото законодателство;
- Умение за работа в екип, етичност, лоялност, комуникативност, организираност, професионализъм;
-Професионален опит – не по-малко от 5 години трудов стаж по специалността.

Функции и отговорности:
- Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
- Участва при съставянето на актове, протоколи, количствени сметки за извършваните от него строителни работи и ги подписва. Проверява калкулациите и всички фактури за извършени услуги, получени материали , ползувана механизация и др.
- Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, както и годишния баланс на предприятието.
- Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност при неизпълнение на договорни задължения от клиенти на предприятието .

-Отговаря за своевременното оформяне на счетоводните документи и воденето на възложените сметки, които обработва и води.
-Организира и осъществява своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, за уреждане взаимоотношенията с бюджета, с банките, за проверки на парични и Стоково-материални ценности, за уреждане взаимоотношенията с осигурителните фондове, за съхраняването на счетоводните документи и предаването им по установения ред в архива, за срочното предаване на счетоводните документи в съответните органи.
- Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието.
Ние предлагаме:

* отлично възнаграждение;
* Въвеждащо обучение;
* Възможност за професионална реализация и развитие;
* Трудов договор.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“.

Шофьор

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- „Шофьор“.

Изисквания:

- Средно образование;
- Отлични шофьорски умения със стаж над 10 години;
- Готовност за ненормирано работно време;
- Готовност за пътувания в страната;
- Умения за организиране на работния процес и умение за работа в екип;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда;


Вашите задължения:
- извършва доставки със служебен автомобил до партнъори на фирмата;
- извършва товаро - разтоварна дейност;
- извършва транспортирането на пациентите на болницата на територията на гр.Бургас, както и други населени места в страната;
- отговаря за техническата изправност на автомобилите,


Фирмата предлага:
- отлично възнаграждение;
- безсрочен договор;
- Въвеждащо обучение;
- отлични условия на работа.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“, тел. 056/89 62 76.

Лекар специализант по Онкология

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободно работно място за лекар специализант по Онкология за работа в
Отделение по Онкология на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр. Бургас
Основни изисквания:

- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- Мотивирани личности за работа в динамична среда;
- Интерес за специализация в областта на онкологията;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.
Ние предлагаме:

- Отлично възнаграждение;
- Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен.

Лекар специализант Отделение по Неонатология

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободно работно място за лекар специализант по Неонатология/Педиатър за работа в Отделение по Неонатология на
УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:
- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- Мотивирани личности за работа в динамична среда;
- Интерес за специализация в областта на Неонатология/Педиатрия;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.

Ние предлагаме:

- Отлично възнаграждение;
- Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен.

Лекар специализант по Съдова хирургия

За позиция „Лекар специализант по Съдова хирургия“
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободно работно място за лекар специализант по Съдова хирургия за работа в
Клиника по съдова хирургия на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр. Бургас
Основни изисквания:
- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- Мотивирани личности за работа в динамична среда;
- Интерес за специализация в областта на съдовата хирургия;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.
Ние предлагаме:
- Отлично възнаграждение;
- Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен.

Градинар

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да търси да назначи служител на позицията- „Градинар/ Подръжка/Шофьор“.

Основни изисквания:
- желание и мотивация за работа;
- опит на подобна позиция е предимство;
- да познава начините на засаждането на дървета, храсти, тревни площи рози и живи плетове и поддържането им.
- способности за работа в екип.
- сръчност, отговорност, изпълнителност,лоялност.
- умения за поддържане на ел. и кислородни инсталации.
- основни технически познания и компетенции


Задължения:
- Планира и провежда необходимите операции за поддръжка на прилежащите паркови и градински площи на болницата;
- Отглежда дръвчета, храсти, цветя и други растения;
-Извършва текущи операции по плевене, торене и поливане на прилежащите на болницата тревни площи, градини, дървета, храсти и саксийни декоративни цветя;
- Периодично коси тревните площи като им предава естетически вид;
- Отговаря за чистотата на градинските площи;
- Поддържа в изправност поверените съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация.
-Осигурява надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, установки, машини и приспособления за които отговаря;
-Следи за състоянието и за изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване.
-Следи работата на устройствата и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактика.
-Извършва строителни и довършителни работи по ремонта и поддръжката на сградния фонд и помещенията на болницата.
-Присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения.
.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- Работа с мотивиран и професионален екип;
- Постоянно работно място;
- Трудов договор.


Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887868661.

Началник склад

Обява за позиция „ Началник склад“
Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- „Началник склад за медикаменти, медицински изделия, инвентар и консумативи“.

Задължения и отговорности:

Задължения и отговорности:
1. Носи отговорност за дейност по приемане, съхраняване и предаване на стоки и материали от склада.
2. Организира окомплектоването и подреждането на стоките и материалите.
3. Отпуска стоки и материали на отделенията/клиниките срещу оформени по съответния ред складови разписки. Оформя по надлежен ред необходимите документи при отпускане на стоки и материали от склада.
4. Извършва контрол ,относно количеството и качеството на постъпващите в склада стоки и материали ,участва в извършваните инвентаризации/ревизии и изготвянето на протоколите за наличностите в склада.
5. Носи отговорност за правилното съхранение на постъпилите в склада стоки и материали и незабавно информира прекия си ръководител при констатирани нередности.
6. Носи отговорност за установени липси на стоки и материали в склада.
7. Следи за хигиената и достъпността на складовите помещения.
8. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

Изисквания:
- Вид и равнище на образованието: средно икономическо/висше образование.
- Специални умения: компютърна грамотност-много добри познания за работа с MS Office. Интернет приложения, работа със специализиран софтуер за склад.
- Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
- Личностни изисквания към изпълнителя: сръчност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.
-Професионален опит : над 1 година трудов стаж по специалността.

Фирмата предлага:
- дългосрочен договор;
- въвеждащо обучение;
- възможност за професионална реализация и развитие;
- отлични условия на работа.

Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“, телефон 056/896276

Старши счетоводител


Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- „Старши Счетоводител“.


Основни изисквания:
- Отлични познания на счетоводното и данъчно законодателство;
- Висше образование специалност " Счетоводство и контрол", "Финанси"
- Компютърни умения и владеене на различни специализирани софтуерни продукти, като за предимство ще се счита работа с програмен продукт "Софтсистемс".
- Отлично познаване на нормативната база на действащото законодателство;
- Умение за работа в екип, етичност, лоялност, комуникативност, организираност, професионализъм;
-Професионален опит – не по-малко от 2 години трудов стаж по специалността.

Функции и отговорности:
- участва в осъществяването на цялостната счетоводна дейност, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и други нормативни актове с цел да се даде вярна и честна представа за финансовото състояние и резултатите от дейността на предприятието.
-Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости от оперативни счетоводители и други звена.
- Регистрира хронологично счетоводните операции.
-Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.
- Осъществява контрол на приходите и разходите на предприятието.
- Участва в планирането на финансовата дейност и подготвя разчети за финансиране на капиталовите разходи за основен ремонт и за придобиване на дълготрайни активи.
-Съставя първични и вторични счетоводни документи , и оборотна ведомост.
- Прави междинно и годишно приключване на счетоводните регистри
- Извършва счетоводни записвания , а при нужда и измененията им чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии.
- Съхранява счетоводната информация по предвидения в закона ред.
- Участва при разработването на счетоводната политика на предприятието,съставянето на годишния финансов отчет,извършване на инвентаризация и проверки на материално-отговорни лица.
- Изпълнява и други задължения,възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

Ние предлагаме:

* отлично възнаграждение;
* Въвеждащо обучение;
* Възможност за професионална реализация и развитие;
* Трудов договор.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“.

Операционна медицинска сестра

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи операционна медицинска сестра.

Изисквания:
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Професионален опит в операционна зала – минимум 1 година.

Задължения:
- асистира на лекаря в операционна зала при осъществяването на оперативна дейност;
-Следи за реда на повикване на пациентите, като се съобразява с тяхното здравословно състояние и възраст;
- Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на операционната зала;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в операционната зала;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изпълнява и други задължения, възложени от главната медицинска сестра, от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276