Свободни работни места 

в университетска болница "Дева Мария" 

към 06.12.2023

За повече информация: hr@saintsofia.com или 0885 755666 ; 0882 213 894 


Работник Поддръжка/ Градинар

Във връзка с разширяването на дейността си, УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД ЕООД - гр. Бургас, търси да назначи служител на позицията „Работник Поддръжка/Градинар“.


Основни изисквания:
Изисквания към кандидата:
- желание и мотивация за работа;
- опит на подобна позиция е предимство;
- да познава начините на засаждането на дървета, храсти, тревни площи рози и живи плетове и поддържането им.
- да умее да организира работния процес.
- отговорност към поставените задачи.
- умения за поддържане на ел. и кислородни инсталации, извършване на ремонтни дейности;
- основни технически познания и компетенции.

Функции и отговорности:
- Планира и провежда необходимите операции за поддръжка на прилежащите паркови и градински площи на болницата;
- Отглежда дръвчета, храсти, цветя и други растения;
-Извършва текущи операции по плевене, торене и поливане на прилежащите на болницата тревни площи, градини, дървета, храсти и саксийни декоративни цветя;
- Периодично коси тревните площи като им предава естетически вид;
- Отговаря за чистотата на градинските площи;
- Извършва строителни и довършителни работи по ремонта и поддръжката на сградния фонд и помещенията на болницата.
-Присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения. 
- При необходимост изпълнява и други възложени задачи възложени от главна медицинска сестра и управителя на ЛЗ.
Ние предлагаме:
* въвеждащо обучение;
* трудов договор.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр. Бургас, кв. Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“.

Рентгенов лаборант в Отделение по Лъчелечение

Във връзка с предстоящо откриване на Национална онкологична болница „Дева Мария“ и разкриване на нова структура – Отделение по Лъчелечение

„ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ "

Основни изисквания:

- Висше образование по специалност „рентгенов лаборант“;
- Удостоверение за правоспособност за работа с йонизиращи лъчения;
- Опит на подобна позиция предимство.
- Отлични комуникативни умения;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда.
Ние предлагаме:
- Брутно възнаграждение -3500 лв.
- Въвеждащо обучение и квалификационни курсове;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- Трудов договор.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр. Бургас, кв. Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефон: 0885 755666

Медицинска сестра, Отделение по Гастроентерология

ОБЯВА

Във връзка с предстоящо откриване на Национална онкологична болница "Дева Мария" и разширяване на дейността обявяваме свободни работни места за позицията медицинска сестра В Отделение по Гастроентерология.

Изисквания:
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;


Задължения:
- Полагане на необходимите медицински грижи за пациентите в Отделението;
- Изписва лекарствени средства и консумативите;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в отделението;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изпълнява и други задължения, възложени от главната медицинска сестра, от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
-отлично възнаграждение – 2500. брутна заплата;
-бонус при постигнати резултати;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура;
- възможност за обучение и последваща реализация;
- перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр. Бургас, кв. Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“.
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. 
За допълнителна информация се обърнете към отдел Личен състав на телефон: 0885 755666, 0882 213894

ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ 
Във връзка с откриването на Национална онкологична болница "Дева Мария" и разширяване на дейността обявяваме свободни места за позиция:
"ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧИЕ – 3 места.

Основни изисквания:
- Висше медицинско образование 
– образователно-квалификационна степен магистър, с призната специалност по „Лъчелечение“
- Наличие на допълнителни квалификации – предимство.

Задължения:
- извършване на консултации на пациенти на ЛЗ;
- Извършване на клинични прегледи и подготовка на пациенти за лъчелечние;
- Въвеждане, поддържане и възстановяване на пациенти от лъчеление.


Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение –15 000лв бруто;
- Бонус при постигнати резултати;
- отлични условия на работа;
- възможност за професионална реализация и развитие.

ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Приложение № 2
ОБЯВА
За позиция „лекари специализанти“ в отделение по медицинска онкология 
Във връзка с разширяване на дейността си Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр. Бургас търси да назначи 
„лекари специализанти“ в отделение по медицинска онкология.

Основни изисквания:
- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- Мотивирани личности за работа в динамична среда;
- Интерес за специализация в областта на медицинската онкология;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.

Ние предлагаме:
- Отлично възнаграждение-2930лв;
- Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие; 

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел Личен състав на телефон: 0885 755666 , 0882 213894 

ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Приложение № 2
ОБЯВА
За позиция „Лекар специализант“
Във връзка с разширяване на дейността си Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр. Бургас търси да назначи 
„Лекар, специализант“ в Клиника по Съдова хирургия – 4 щатни бройки , Клиника по Акушерство и гинекология – 1 щатна бройка , Отделение по Анестезиология и интензивно лечение – 4 щатни бройки , в Отделение по Неонатология – 2 щатни бройки и в Клиника по нервни болести - 2щатни бройки. 

Основни изисквания:
- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- Мотивирани личности за работа в динамична среда;
- Интерес за специализация в областта на неврологията;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.

Ние предлагаме:
- Отлично възнаграждение – 2930лв. брутна заплата;
- Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие; 

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел Личен състав на телефон: 0885 755666 , 0882 213894 

Медицински секретар в Отделение по анестезиология и интензивно лечение

ОБЯВА
За позиция „Медицински секретар“

Във връзка с откриването на Национална онкологична болница „Дева Мария“ и разширяване на дейността обявяваме конкурс за медицински секретар в Отделение по Анестезиология и интензивно лечение – 2 щатни бройки.

Изисквания:
- Отлични познания по български език-писмени и усно;
- Отлична компютърна грамотност - Word, Excel;
- Опит на подобна позиция е предимство;
- Отговорен и съобразителен, с умение самостоятелно да довежда до край и в срок разнородни административни задачи и дейности;
- Умение за работа в екип.

Ние предлагаме:
- Отлично възнаграждение;
- Целогодишна работа с трудов договор;
- Отлична работна среда, млад екип;

Моля, изпратете автобиография и актуална снимка.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“
За допълнителна информация се обърнете към отдел Личен състав на телефон: 0885 755666 ; 0882 213894
Само одобрените по автобиография, придружена със снимка кандидати, ще бъдат поканени на интервю.

Технически сътрудник към Отдел Медицинска документация и статистика

Във връзка с предстоящо откриване на Национална онкологична болница "Дева Мария" ЕООД и разширяване на отделения/клиники, обявяваме свободно място за позиция:
„Технически сътрудник“ към Отдел Медицинска документация и статистика.

Изисквания по заемане на длъжността:
- висше образование - по спец. "Икономика" ; 
- отлични компютърни умения – задължителен опит с Excel;
- отлично владеене на българския книжовен език и познания за бизнес етикеция;
- организирана, амбициозна личност, с добри комуникативни умения;
- по възможност, представяне на писмени препоръки от предходен работодател.

Основни длъжностни задължения:
- Осъществява цялостно документално обслужване на прекия си ръководител, като съставя документи ;
- Систематизира информацията в съответния ред;
- Води отчет за получените документи и осигурява тяхното съхранение ;
- Служителят на тази длъжност носи отговорност за своевременното получаване и изпращане на информация, документация и тяхната достоверност.
- Носи отговорност за своевременното и точното изпълнение на получените нареждания от ръководителя.

Ние предлагаме:
* отлично възнаграждение
* въвеждащо обучение;
* възможност за професионална реализация и развитие;
* трудов договор.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр. Бургас, кв. Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“. За допълнителна информация се обърнете към отдел Личен състав на телефон: 0885 755666 , 0882 213894.
 

Aдминистративни секретари в отделение по Лъчелечение

ОБЯВА
За позиция „Административен секретар“


Във връзка с разширяване на дейността си Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи четирима служители на длъжност „Административен секретар“ към Отделение по Лъчелечение в УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД.

Основни изисквания:
- средно/висше образование;
- отлично владеене на книжовния български език /писмено и говоримо/;
- компютърна грамотност: Работа с операционната система Windows и свързаните с нея програмни продукти;
- професионален опит – предимство;
- лични качества: точност, отговорност, комуникативност и оперативност;
- работа с офис техника.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр. Бургас, кв. Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел Личен състав на телефон: 0885 755666 , 0882 213894; 

СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

Във връзка с откриването на Национална онкологична болница "Дева Мария" и разширяване на дейността обявяваме конкурс за „Старша медицинска сестра“ и "Медицински сестри" в отделение по Лъчелечение 

Изисквания за старша медицинска сестра:
- Образователно-квалификационна степен: магистър „ Управление на здравните грижи;
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Ръководни умения;
- Професионален опит – минимум 5 години .

Изисквания за медицинска сестра :
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;


Задължения на мед.сестра:
- Полагане на необходимите медицински грижи за пациентите в Отделението;
- Изписва лекарствени средства и консумативите;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в отделението;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изпълнява и други задължения, възложени от главната медицинска сестра, от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.


Задължения за страша мед. сестра :
- Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на съответното отделение ;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в повереното отделение ; 
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти ;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания ;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря ;
- Изпълнява и други задължения, възложени от главната медицинска сестра, от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й ; 

Ние предлагаме:
- бонус при постигнати резултати;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр. Бургас, кв. Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“.
За допълнителна информация се обърнете към отдел Личен състав на телефон: 0885 755666;0882 213 894