Новини

Финализиран бе проекът "По-здрави и по-трудоспособни на работното мястов в МБАЛ Дева Мария"

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
26 авг 2013
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
МБАЛ „Дева Мария” гр. Бургас участва и спечели помощ по проект „По-здрави и по-трудоспособни на работното място в МБАЛ Дева Мария” по ОПРЧР, Приоритетна ос 2: „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд”, основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място.
 
Проектът   приключи на 31 август 2013г., като бе реализиран за период от 10 месеца. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 113 318,04 лв. и обхваща целева група от 112 лица. За този период бе доставен и монтиран нов товарен асансьор, както и бе закупено лични предпазни средства и работно облекло на персонала. Извършен бе и анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в МБАЛ „Дева Мария” ЕООД.
 
С проекта МБАЛ Дева Мария ЕООД изпълни от препоръките от изготвената оценка на риска и план-програмата за превенция на риска за здравето. В дейността си МБАЛ Дева Мария ЕООД се стреми да бъде коректен работодател и да създава благоприятни условия за труд, основани на взаимно уважение между служителите, позитивно отношение към клиентите, доброжелателен дух и позитивизъм. Ето защо, проектът залага на тълкуването, че разходите за осигуряване на по-високо ниво на защита в трудовата дейност и безопасните условия на труд са надеждна инвестиция, осигуряваща качество, пазари и доходи.
 
 
Инвестира във вашето бъдеще!
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. МБАЛ Дева МарияЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.