Новини

МБАЛ "Дева Мария" обявява конкурс за лого

Сподели : facebook twitter google pinterest svejo
24 май 2013
ОБЩИ ПРАВИЛА за участие в конкурс
 
Чл.1. Настоящият конкурс има за цел да избере лога на 11 отделения, функциониращи в МБАЛ „Дева Мария” Бургас, а именно:
Отделение по акушерство и гинекология - АГО
Отделение по неонатология - НОО
Отделение по реанимация и интензивно лечение - ОАИЛ
Отделение по обща хирургия - ХО
Отделение по съдова хирургия - СХ
Отделение по урология - УРО
Отделение по ортопедия и травматология - ООТ
Отделение по кардиология и вътрешни болести - ТКО
Отделение по инвазивна кардиология  - ИКО
Отделение по неврология - НО
Отделение по образна диагностика - ООД
 
Чл.2 Изработените лога следва да са отличителния и разпознаваем знак на всяко едно отделение в болницата. 
Чл.3 С изработените лога следва да се обозначава всяко едно събитие, проект и/или инициатива, в това число и комуникационни кампании за публичност и информираност, както и документите, които са свързани с тях.
Чл. 4 Логата ще бъдат използвани с търговска цел, като ще се поставят на етикети, рекламни материали и други подобни обозначения, касаещи дейността на отделенията.
Чл. 5 Наградният фонд за победителя в Конкурса е 2 000 лева .
Чл. 6 Създадените в рамките на Конкурса лого има характера на произведение по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и се ползва с нормативно уредената защита на тези права.
Чл. 7 Изключителното право за използване на произведението, създадено по повод на този конкурс и избрано за победител, ще бъде предоставено само и единствено на МБАЛ „Дева Мария” ЕООД по силата на писмен договор със спечелилия кандидат.
Чл. 8 Чрез писмения договор, който се сключва между МБАЛ „Дева Мария” ЕООД и победителят в Конкурса, победителят декларира, че логата са създадени специално за Конкурса, идеите залегнали в осъществяването на крайния проект са изцяло авторски и той носи цялата отговорност при оспорване на авторското му право.
Чл. 9 Логатане трябва да бъдат взаимствани и/или да наподобяват други подобни произведения на авторското право.
Чл. 10 МБАЛ „Дева Мария” ЕООД няма право да използва по какъвто и да е начин, дори и частично, проектите на логата, представени по настоящия конкурс, които не са спечелили първо място.
 
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Чл. 11 Участието в Конкурса е безплатно.
Чл. 12 С подаването на предложение за лога в рамките на Конкурса всеки участник се счита за приел безусловно настоящите Условия на конкурса.
 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 13 Всички  предложение за лога в конкурса следва да са създадени специално за целите на Конкурса.
Чл. 14 Всеки участник има право да кандидатства с неограничен брой предложение за лого .
Чл. 15 Всеки участник попълва форма за участие, като попълва на кирилица трите си имена, ЕГН, попълва данни за електронен адрес и телефон за обратна връзка, прилага своето предложение за лого в .pdf формат, прилага изображение за визуализация на предложеното, кратко описание на концепцията си за лого, която концепция следва да бъде обща за 11 бр. лога. Всички предложения се изпращат на електронен адрес: marketing@saintsofia.com
Чл. 16 В предложението на всеки участник за лого задължително трябва да е изписано пълното наименование на всяко отделение или неговата абревиатура.
Чл. 21 Предложението на всеки участник за лого задължително трябва да бъде подходящо и приложимо за използване, както в голям, така и в малък размер.
 
СРОКОВЕ
Чл. 23 Срокът за подаване на предложения за лого в рамките на Конкурса е от 27.05.2013 до 13.06. 2013.
Чл. 24 В срок от 14.06.2013г. до 19.06.2013г. съставът на журито на конкурса определя 1 финалист, като същия се уведомява на посочения от него електронен адрес.
Чл. 25 В срок до 3 работни дни след обявяването на победител в Конкурса паричната награда се връчва победителя, като предаването на паричната награда става ведно с подписването на договор по чл. 8 от Условията на конкурса.