Профил на купувача

Обществени поръчки

предмет „Изработване на клинични изследвания в МБАЛ Дева Мария ЕООД гр. Бургас”

14 май 2016 - 16 май 2016

1. Възникна необходимостта от представяне на ценова оферта за поръчка с предмет „Изработване на клинични изследвания в Университетска болница „Дева Мария” ЕООД гр. Бургас”. 2. Място на услугата – Университетска болница „Дева Мария” ЕООД, гр. Бургас, кв. Ветрен. 3. Финансиране - Обектът ще се финансира със собствени средства на Университетска болница „Дева Мария” ЕООД. 4. Цени - Кандидатът да предложи единична цена за всеки вид и обща за цялата поръчка с ДДС. 5.  Срок на договора – 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора. 6. Предлаганата цена се записва в левове с ДДС, като включва всички съпътстващи разходи по изпълнение на услугата.  7.  Критерий за оценка: “най-ниска  предложена цена”. 8. Срок на валидност на предложенията – 60 календарни дни от датата на приемането им от възложителя. 9. Определям краен срок за подаване на предложенията 30.05.2016 г. до 16.30 часа. Място за подаване па предложенията – сградата на Университетска болница „Дева Мария” ЕООД, гр. Бургас, кв. Ветрен, етаж първи. 10. Офертите да бъдат разгледани на 31.05.2016 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Университетска болница „Дева Мария” ЕООД

прочети повече

Публична покана с предмет:Дейности по организиране и провеждане на информационни кампании по проект „Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до три години с акцент върху групите в риск с фокус върху ромското население на територ

23 дек 2015 - 09 дек 2015

Линк към регистъра на АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9048268

прочети повече

Профил на купувача