1.Съгласно чл.47, ал.3 и 4 от НАРЕДБА No 3 от 5 април 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения и във връзка със сключен договор между УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД и МЗ за субсидиране за осигуряване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение,  в дейността, която се извършва в Спешно отделение на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД БЕЗПЛАТНО освен прегледа при дежурния лекар на Спешно отделение СЕ ВКЛЮЧВАТ ВСИЧКИ СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУЛТАЦИИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, МАНИПУЛАЦИИ И ДРУГИ НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ, НАЗНАЧЕНИ ОТ ЛЕКАРЯ. 

2. В спешно отделение на УМБАЛ „Дева Мария“ се извършват прегледи на всички лица, които са обект на спешна медицинска помощ, дефинирани в НАРЕДБА № 3 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "СПЕШНА МЕДИЦИНА"  -транспортирани до спешно отделение от екипите на ЦСМП  или самоопределили се като спешни, а именно:

1. "Спешно състояние" е всяка остра или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, изразяваща се в нововъзникнало или в промяна на съществуващо заболяване, увреждане или друго състояние или обстоятелство, а също и усложнение при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода, с достатъчна по сила тежест, което може да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизненозначими органи и системи, в това число критични нарушения в жизненоважните функции, загуба на функция на орган или на част от тялото, временна или постоянна инвалидизация, ако не се предприемат незабавни медицински действия, целящи физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение на пациента.

2. "Спешен пациент" е всеки, при който е налице спешно състояние и поради това нужда от провеждане на спешни диагностично-лечебни действия или транспорт, които ако не бъдат предприети незабавно, биха довели до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизненоважни органи или системи или до смърт.

3. "Степен на спешност" или "степен на спешното състояние" е необходимата предвид клиничното състояние на пациента бързина, с която се предприема съответното медицинско действие в обхвата на медицинската специалност "Спешна медицина", с цел постигане на оптимален и най-благоприятен клиничен изход от спешното състояние на пациента.