Доц.д-р Борислав Денчев - съдов хирург, началник Клиника по съдова хирургия; ръководител Научно-учебен отдел на УМБАЛ "Дева Мария"

Доц.д-р Борислав Денчев

 Доц. д-р Борислав Денчев, д.м. е началник на Клиниката по Съдова хирургия  и ръководител Научно-учебен отдел на УМБАЛ "Дева Мария"

Завършил Варненски Медицински Университет през 1998 г. През 2005 г. придобива специалност "Хирургия" под ръководството на проф. д-р Темелко Темелков, дмн. От 2009 г. е правоспособен съдов хирург  след специализация в УНСБАЛ "Света Екатерина" гр. София под ръковоството на проф. Тодор Захариев, дмн. Притежава  професионална квалификаци за високоспециализирана дейност "Ултразвукова съдова диагностика".
 Десет годишен преподавателски стаж в МУ - Варна, Катедра Хирургични болести. За този период 20 публикации в български и международни списания и около 30 участия в научни конгреси, конференции, форуми и симпозиуми. От 2009 г. започната процедура за дисертационен труд по Съдова хирургия към МУ - София, Катедра Сърдечно-съдова хирургия.

Членства:

  • Българско хирургично дружество,
  • Българско национално дружество по ангиология и съдова хирургия,
  • Българска асоциация по гръдна сърдечна и съдова хирургия,
  • Българско дружество по ендоваскуларна терапия,
  • European society for vascular surgery

Участвал в:

  • European society  for organ transplantation - 14 Congress Paris - 30.08-02.09.2009
  • ІІІ национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия,
  • следдипломно медицинско обучение и скрининг на пациенти с Хронична Венозна Недостатъчност

 

Научни публикации