Проф. Д-р Красимира Калинова - Хирург, Детски хирург

Проф. Д-р Красимира Калинова

Проф. Д-р Красимира Калинова е ро­де­на на 02.12.1963г. в Ди­мит­ров­г­рад. Вис­ше­ ме­ди­цин­с­ко об­ра­зо­ва­ние -1988 го­ди­на ,ВМИ-Ста­ра За­го­ра.
От 01.11.1990 г. – избрана за асис­тент в Кли­ни­ка­та по Об­ща и опе­ра­тив­на хи­рур­гия при Медицински факултет при Тракийски университет-Ста­ра За­го­ра. Ди­сер­та­ци­я на те­ма за присъждане на образователната и научна степен ”Доктор” "Кли­нич­ни про­уч­ва­ния вър­ху диагностиката и лечението на ехи­но­ко­ко­за­та в дет­с­ка въз­раст"-защитена на 17.05.2002. Доцент от 10.02.2010. 
Специализации в чужбина   Хирургия - Фрайбург, Германия – 2003г., 2004г. и 2006г. Kinderchirurgie Klinikum,“Аberth-Ludwig Universitat ” - Freiburg, Germany, Prof. Dr Кlaus-Dieter Rueckauer 2. Seminar of Urology and Pediatric Urology- Salzburg Weill Medical College of Cornell University -2006,2009
3. Детска Хирургия, Залцбург, Австрия – 2006 и 2007,2010 Kinderchirurgie Klinikum,”ST.Jonas Spital”-Universitat Hospital, Salzburg, Austria, Prof. Dr Gunter Schimpl, Prof. Dr.Hubert Stein