д-р Фатме Хюсеин - лекар- специализант

д-р Фатме Хюсеин

Д-р Фатме Хюсеин е завършила Медицински университет- Варна. Говори руски и турски езици