Кариера

Свободни работни позиции към 15.06.2018 г.  

Лице за контакт:  Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси

тел. за връзка: 056/896276, 0887114412

email: trzdevamaria@saintsofia.com

Медицинска сестра в отделение по Онкология
Университетска балница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра за работа в отделение по "Онкология".

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Професионален опит - предимство.

Моля изпратете CV или представете на място в Университетска балница "Дева Мария", кв. Ветрен.
Медицински секретар
Университетска болница "Дева Мария" обявява свободно работно място за длъжността "Медицински секретар".

Изисквания:

- отлична компютърна грамотност - Word, Excel;
- отличен български правопис и граматика;
- опит на подобна позиция е предимство;
- отговорен и съобразителен, с умение самостоятелно да довежда до край и в срок разнородни административни задачи и дейности;
- умение за работа в екип;

Ние предлагаме целогодишна работа на трудов договор, млад екип и отлична работна среда.

Моля, изпратете автобиография и актуална снимка. 
Само одобрените по автобиография ще бъдат поканени на интервю.
Регистратор
Университетска болница "Дева Мария" търси регистратор за работа на регистратура в кв. Ветрен, гр.Бургас

Изисквания към кандидатите: 
- владеенето на английски език - задължително;
- втори език-немски, руски /предимство/;
- лъчезарна и позитивна личност;
- умения за работа в екип;
- комуникативност;
- добри компютърни умения;
- отговорност за навременното и точно изпълнение на поставените цели
- квалификационни курсове /предимство/.

Ние предлагаме:
- много добро възнаграждение;
- трудов договор;
- работа в млад и позитивен екип;
- униформа;
- модерна работна среда.

Очакваме прикачено СV
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Медицинска сестра в отделение по Неврология
Универсететска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра за работа в отделение по Неврология.

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Професионален опит - предимство.

Моля изпратете CV или представете на място в Универсететска болница "Дева Мария", кв. Ветрен.
Служител личен състав и ТРЗ
Задължения и отговорности: 
1. Създаване и поддържане на личните досиета на персонала - в хартиен и електронен вариант
2. Изготвяне на необходимата документация, свързана с трудово-правните взаимоотношения с персонала - сключване на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудово правоотношение, заповеди за отпуски, длъжностни характеристики;
3. Участие в ежемесечното изчисляване на трудовите възнаграждения на служителите
4. Изготвяне на платежни ведомости и рекапитулации за доходите, изплатени по граждански и трудов договор, изготвяне на фишове за заплати в електронен формат
5. Изготвя и други документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни бележки, удостоверения, издаване на трудови книжки и документи за пенсиониране, декларации и приложения, свързани с болнични, отпуски за отглеждане на дете и т. н.;
6.Изчисляване на задължения за социално осигуряване, подготовка и подаване на декларации 1 и 6 за актуални и минали периоди към НАП
7. Подготвя справки, декларации, уведомления и приложения към НАП и НОИ, регистрира сключването и прекратяването на трудови договори към НАП и подава болничните листове към НОИ, изготвя графици при сумарно изчисляване на работното време;
8. Подготвя различни справки за персонала за целите на ръководството;
9. Поддържа контакт със служба по трудова медицина;
10. Следи измененията в българското законодателство във връзка с трудово-правните отношения

Изисквания към кандидата:

1. Много добро познаване на действащото трудово и осигурително законодателство - Кодекса на труда; Кодекса за социалното осигуряване; Закон за здравното осигуряване; Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж; Наредба за работното време, почивките и отпуските, както и други нормативни актове, свързани с извършваната дейност;
2. Задължителен опит като ТРЗ и личен състав, предимство е опит в лечебно заведение;
3. Отлична компютърна грамотност, опит с програмен продукт "Заплати и персонал" на Softsystems, Excel, Word;
4. Аналитичност, коректност, отговорно отношение към работата. 

Ние очакваме:
1. Качество на извършваната работа и изпълнение на задачите в срок
2. Аналитичност, отговорност и лична ангажираност към работния процес
3. Прецизност, комуникативност и умение за работа в екип
4. Способност запредлагане на нови идеи и решения

Фирмата предлага:
- дългосрочен договор;
- обучение и възможност за израстване;
- добра стартова заплата;
- отлични условия на работа.

Месторабота: кв. Ветрен, гр. Бургас
Операционна медицинска сестра
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи операционна медицинска сестра.

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Професионален опит - предимство.

Моля изпратете CV или представете на място в УМБАЛ "Дева Мария", кв. Ветрен.
Лекар в Спешно отделение
Университетска болница "Дева Мария" обявява свободно работно място за лекар в Спешно отделение.

Изисквания:
- висше медицинско образование
- мотивирани личности за работа в динамична среда
- минимален професионален стаж - 1г.
- стаж като лекар в Спешно отделение - предимство
- умения за работа в екип
- комуникативност 

Ние предлагаме:
- атрактивно възнаграждение
- отлични условия на работа в среда с висококвалифицирани професионалисти и съвременна апаратура

Моля всички кандидати да изпратят своите автобиографии и квалификационни документи.
Рентгенов лаборант
Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията - рентгенов лаборант в Отделение по образна диагностика.

Основни изисквания:

- Висше образование по специалност „рентгенов лаборант“;
- Удостоверение за правоспособност за работа с йонизиращи лъчения;
- Опит на подобна позиция минимум 1 година.
- Умения за работа с рентгенова апаратура;
- Отлични комуникативни умения;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда.
Вашите задължения: 
- Прави преглед на лекарски предписания, диагнози, направени изследвания.
- Поддържа архиви, доклади и досиетата на пациентите.
- Следва принципите на безопасност при лъчева терапия на пациенти.
- Прави снимка на третирана болна област на пациента и обработва филма.
- Въвежда информация в компютър и контролира управлението и настройките на оборудване; регулира дозировки.
- Съдейства на лекаря и друг медицински персонал.

Ние предлагаме:
- Въвеждащо обучение;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- Трудов договор.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Медицинска сестра в Инвазивен сектор на отделение по Кардиология.
Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- Медицинска сестра в Инвазивен сектор на отделение по Кардиология.

Основни изисквания:

- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“;
- Курс по инвазивна кардиология;
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Професионален опит - предимство.
- Способност за работа в динамична среда.

Ние предлагаме:
- възможност за работата с едни от най-добрите специалисти в областта на инвазивната кардиология;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие;
- Добро възнаграждение.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Акушер-гинеколог, специалист по фетална медицина
Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- Акушер-гинеколог, специалист по фетална медицина

Основни изисквания:

- Висше образование по образователно-квалификационна степен магистър по Медицина с призната специалност "акушерство и гинекология";
- Опит на подобна позиция минимум 2 години;
- Диплома по Фетална медицина;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда.

Ние предлагаме:
- атрактивно възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Лекар със специалност по хирургия
Университетска болница „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист по хирургия в Клиника по хирургия.

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност "хирургия".
-Стаж - минимум 2 години след придобиване на специалността.
-При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.

Ние предлагаме:
- атрактивно възнаграждение
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти


тел.: 056 / 896276, 0887 11 44 12
отдел Човешки ресурси: Н. Недялкова
Лекар специалист Вътрешни болести
Университетска болница „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист "Вътрешни болести"

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност Вътрешни болести.
-Стаж като лекар Вътрешни болести - препоръчително
-При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.

тел.: 056 / 896276, 0887 11 44 12
отдел Човешки ресурси: Н. Недялкова
Домакин
Във връзка с разширяването на дейността си, Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- „Домакин“.


Основни изисквания:
* Висше/средно образование;
* Основни познания в областта на почистване и дезинфекция, вътреболнични инфекции;
* Умения за работа с компютър;
* Умения за работа в екип;
* Комуникативност и ангажираност към работата;
* Инициативност и самоконтрол;
* Способност за работа в динамична среда;
* С предимство са кандидати, завършили медицинско образование.

Вашите задължения:
* Координация и осъществяване на връзка между болнични звена/отделения и екипа на хигиенистите, контрол за спазване на алгоритмите за работа;
* Ежедневен контрол и отговорност върху хигиенното състояние на лечебното заведение;
* Ежедневен контрол върху материалното състояние на звено „Хигиенисти фронт-офис“;
* Методична помощ при обучението на хигиенисти;
* Пряко участие в процеса на работа.
Ние предлагаме:
* Добро възнаграждение;
* Въвеждащо обучение;
* Възможност за професионална реализация и развитие;
* Трудов договор.
Лекар със специалност "Педиатрия"/"Неонатология"
Университетска болница „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист педиатър/неонатолог..

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност "Педиатрия" или "Неонатология".
-Стаж като лекар педиатър или неанотолог.
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда.
Санитар
Университетска болница "Дева Мария" обявява свободни работни места за длъжността "санитар".

Задължения:
- поддържане на хигиената и дезинфекцията в съответното отделение;
- грижа за болни;
- подпомага дейността на мед.сестри и лекарите по отношение хигиенното обслужване на пациентите;

Изисквания към кандидите:
- желание и мотивация за работа;
- опит на подобна позиция е предимство;

Ние предлагаме:
- Работа с мотивиран и професионален екип; 
- Динамична работна среда с висока степен на отговорност; 
- Постоянно работно място; 
- Първоначално обучение; 
- Трудов договор .

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Счетоводител - фактурист
Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията-„Счетоводител - фактурист“.

Основни изисквания:
- Отлични познания на счетоводното и данъчно законодателство;
- Висше образование специалност " Счетоводство и контрол", "Финанси"
- Компютърни умения и владеене на различни специализирани софтуерни продукти, като за предимство ще се счита работа с програмен продукт "Софтсистемс". 
- Отлично познаване на нормативната база на действащото законодателство;
- Умение за работа в екип, етичност, лоялност, комуникативност, организираност, професионализъм;
-Професионален опит – не по-малко от 2 години трудов стаж по специалността.

Функции и отговорности:
- Извършване на текуща счетоводна оперативна дейност;
- Следи промяната в нормативната уредба и отразява всички нови изисквания;
- Изготвя месечни справки, междинни и годишни финансови отчети, анализи по искане на ръководството;
- Изготвя регулярни справки, свързани с извършваните дейности;
- Издава фактури.
-Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
- Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност при неизпълнение на договорни задължения от клиенти на предприятието .
- Подготвя данни за статистически отчети и формуляри.
- Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието.

Ние предлагаме:

* Добро възнаграждение;
* Въвеждащо обучение;
* Възможност за професионална реализация и развитие;
* Трудов договор.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Старша медицинска сестра в отделение по Съдова хирургия
Университетска болница "Дева Мария" обявява конкурс за старша медицинска сестра в отделение по Съдова хирургия.

Изисквания: 
- Завършено образование: специалност - медицинска сестра.
- Образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи".
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Лидерски умения и качества.
- Професионален опит - задължителен.
Ние предлагаме:
- атрактивно възнаграждение
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти

Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен.