Кариера

Актуални свободни работни позиции в университетска болница "Дева Мария" към 02.07.2020

При интерес, можете да изпратите своите документи на адрес trzdevamaria@saintsofia.com

Лекар специализант по Онкология

ОБЯВА
За позиция „Лекар специализант по Онкология“
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободно работно място за лекар специализант по Онкология за работа в 
Отделение по Онкология на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр. Бургас.

Основни изисквания:

- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- Мотивирани личности за работа в динамична среда;
- Интерес за специализация в областта на онкологията;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.

Ние предлагаме:

- Отлично възнаграждение;
- Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. 

Здравен асистент

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи по професионално направление Здравни грижи (код 723), професия Здравен асистент (код 723010) служители по специалност „Здравен асистент“, Квалификационна степен: Трета
на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД.

Ако Вие сте амбициозна личност, която проявява интерес за развитие в най-хуманната сфера - здравните грижи, моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. Кандидатите, които търсим могат да притежават Удостоверение за професионално обучение по специалност „ Здравен асистент“ /Свидетелство за професионална квалификация по специалност „ Здравен асистент“, но ако не притежават ние им предлагаме безплатно обучение за една година към Центъра за Професионално обучение на болницата.

Основни изисквания към кандидатите:
- Изисквания за входящо минимално образователно равнище – за лица навършили 16 години, завършили средно образование, или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование;
-Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, комуникативност;
- Лъчезарна и позитивна личност;
-Способност за работа в динамична среда;

Кандидатите които ние ще обучим към Центъра за Професионално обучение по професията, ще могат да:

-предприемат по компетентност действия в ситуации, застрашаващи здравето и живота на пациента;
- познават и прилагат хигиенните правила и норми в асептиката, антисептиката, дезинфекцията, стерилизацията, дезинсекцията и общата хигиена;
-организират подготовката на различните апарати, инсталации и инструменти, необходими за извършване на процедурите;
- познават и прилагат стандартите и критериите за обслужване на пациенти; 
- познават физиологията и патофизиологията на здравия и болния човек (по системи;
- извършват самостоятелно или под контрола на специалист специфични действия при хирургични, ортопедични, вътрешни, онкологични и спешни състояния;
- познават и прилагат правилата за изпълнение на общите и специалните грижи за тежко болни пациенти за здраво и за болно дете;
- познават и прилагат правилата за безопасност при настаняване, обгрижване и раздвижване на пациентите;
- познават различните превързочни материали, мек и твърд медицински инструментариум, дезинфекционни препарати и др.; 
- осъществяват комуникация с пациентите, обясняват процедурите по предоставяне на базовите здравни грижи;
- проявяват способност за овладяване на различни критични ситуации и психологическа устойчивост в условия на стрес;
-събират и обработват информация, да попълват предоставените им формуляри, да подготвят справки, да съставят протоколи и отчети.

Ние предлагаме:
- безплатно обучение и безплатно издаване на Удостоверение за професионално обучение по специалност „ Здравен асистент“ /Свидетелство за професионална квалификация по специалност „ Здравен асистент“ Квалификационна степен: Трета. След издаване на документите, удостоверяващи професионалното обучение за специалност „Здравен асистент“, успешно завършилите обучението могат да останат да работят в лечебното заведение;
-отлично възнаграждение;
-отлични условия на работа;
-Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр. Бургас, кв. Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412 

Финансов контрольор

ОБЯВА
за позиция „Финансов контрольор“

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ ЕООД гр. Бургас търси да назначи служител на позицията „Финансов контрольор“.


Основни изисквания:
- Висше икономическо образование - специалност „Счетоводство и контрол“, „Финансов контрол“; 
- Умение за работа в екип, етичност, лоялност, комуникативност, организираност, професионализъм;
-Професионален опит – не по-малко от 1 година трудов стаж по специалността.
-Aглийски език е предимство;

Функции и отговорности:
- Осъществява финансовия контрол в предприятието.
- Извършва предварителна и последваща проверка на основанията за поемане на парични или стоково - материални задължения и извършване на разходи от предприятието.
- Съставя актовете за наличност в каса, склад и други материално-отчетнически длъжности в присъствието на материално- отговорното лице.
- Дава становище по всички финансови въпроси на ръководството на предприятието.
- Отразява точно и обективно резултатите от контролната дейност.
-Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Ние предлагаме:
* отлично възнаграждение;
* въвеждащо обучение;
* възможност за професионална реализация и развитие;
* трудов договор.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр. Бургас, кв. Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“.

Лекар специализант по Неонатология

ОБЯВА
За позиция „Лекар специализант по Неонатология“
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободно работно място за лекар специализант по Неонатология за работа в Отделение по Неонатология на 
УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- Мотивирани личности за работа в динамична среда;
- Интерес за специализация в областта на Неонатология;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.

Ние предлагаме:

- Отлично възнаграждение;
- Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. 

Лекар специализант по Кардиология

ОБЯВА
За позиция „Лекар специализант по Кардиология“
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободно работно място за лекар специализант по Кардиология за работа в Отделение по Кардиология с интензивен кардиологичен сектор на 
УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- Завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- Мотивирани личности за работа в динамична среда;
- Интерес за специализация в областта по кардиология/инвазивна кардиология;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност.

Ние предлагаме:

- Отлично възнаграждение;
- Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV и квалификационни документи или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. 

Началник отдел, администрация

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ ЕООД - гр. Бургас, търси да назначи служител на позицията „Началник отдел, администрация “.

Основни изисквания:
- Образование – юридическо 
- Умение за работа в екип, етичност, лоялност, комуникативност, организираност, професионализъм;
-Професионален опит – не по-малко от 1 година трудов стаж по специалността.

Функции и отговорности:
- Разпределя задачите на служителите в отдела , обсъжда подготвените от тях анализи, становища и други документи. 
- Контролира и участва в обработката на информацията в установените срокове и движението на документите към другите отдели.
- Участва в окончателното оформяне на документи, които са възложени на служители в отдела .
- Координира и участва в изготвянето на анализи, експертизи и други разработки.
- Следи за промяната на съществуващата нормативна уредба и за публикуване на нова, свързана с дейността на лечебното заведение.
- Пряко участва в организацията по подготовка на акредитация на лечебното заведение.
- Пряко участва в дейностите на Научен и Учебен отдел и в дейностите на Центъра за Професионално Обучение към лечебното заведение.
- Прави предложения за подобряване на организацията и ефективността на работата.
- Изпълнява и други задачи, възложени от Управителя, свързани и с учебен отдел.
- Ръководи и организира работата по прилагане на стандарти и практики в болницата.
- Контролира дейността на административния персонал. 
- Въвежда иновативни методи за контрол.
- Участва при провеждането на съвети, събрания, рапорти.
- Извършва проверка на отчетената дейност от служителите.

Ние предлагаме:
* отлично възнаграждение;
* въвеждащо обучение;
* възможност за професионална реализация и развитие;
* трудов договор.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр. Бургас, кв. Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“.