Кариера

Актуални свободни работни позиции в университетска болница "Дева Мария" към 08.08.2019

При интерес, можете да изпратите своите документи на адрес trzdevamaria@saintsofia.com

Касиер

Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- „Касиер“.


Основни изисквания:
- Икономическо образование – средно или висше;
- Умение за работа в екип, етичност, лоялност, комуникативност, организираност, професионализъм;
-Професионален опит – не по-малко от 1 година трудов стаж по специалността.

Функции и отговорности:
- Приема, отчита, раздава и съхранява парични средства и документи, като задължително спазва инструкциите, обезпечаващи опазването им.
-Изготвя приходни и разходни документи, отразяващи движенията на паричните средства в касата.
-Завежда касата на фирмата. Извършва касови операции само след надлежно оформени от упълномощени лица приходно-разходни документи.
-Води касовата книга по форма и ред, установени с нормативните актове, сверява наличните парични суми и ценни книжа с касовия остатък.
-Ежедневно проверява фактическата наличност на паричните суми и приключва касовата отчетност.
-Приема, съхранява и предава валутни средства и извършва касови операции с валута по предварително оформени документи.
-Съставя опис на стари, скъсани и повредени копюри и съответните документи за тяхното предаване в банката с цел замяна с нови.
-Да познава нормативните документи за водене на касови операции, първична касова и банкова документация:
-реда за приемане, съхранение и отпускане на парични средства;
-водене на касовата книга и съставяне на касовата отчетност;
-Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Ние предлагаме:

* отлично възнаграждение;
* Въвеждащо обучение;
* Възможност за професионална реализация и развитие;
* Трудов договор.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“.

Координатор Отдел „Пациентски грижи“

Във връзка с разширяването на дейността си, Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служители на позицията- Координатор Отдел „пациентски грижи“.


Основни изисквания:

* Висше образование степен бакалавър;
* Умения за работа с компютър;
* Отлично владеене на английски език, втори език –предимство;
* Отлични комуникативни умения;
* Приветлива външност;
* Умения за работа в екип;
* Комуникативност и ангажираност към работата;
* Инициативност и самоконтрол;
* Способност за работа в динамична среда.

Вашите задължения:
*Координация и осъществяване на връзка между пациента и всички звена на болницата;
*Съдействие при запазване на час за преглед при специалисти;
*Съдействие при хоспитализация;
*Координация на целия престой на пациента в болницата, включващ
осигуряване на постоянна информация на близките на пациента за неговото състояние;
*Осигуряване на директна връзка между пациента/неговите близки с лекуващ лекар;
*Осигуряване на административно съдействие относно необходимите документи и помощ в попълването им, актуална информация за текуща сметка;
*Осигуряване и координиране на медицински транспорт от и до дома;


Ние предлагаме:
* Отлично възнаграждение.
* Въвеждащо обучение;
* Възможност за професионална реализация и развитие;
* Трудов договор;
* Работа в приятна и спокойна атмосфера.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“. Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0884 222 083. 

Медицински секретар

Университетска болница "Дева Мария" обявява свободно работно място за длъжността "Медицински секретар".

Изисквания:

- отлична компютърна грамотност - Word, Excel;
- отличен български правопис и граматика;
- опит на подобна позиция е предимство;
- отговорен и съобразителен, с умение самостоятелно да довежда до край и в срок разнородни административни задачи и дейности;
- умение за работа в екип;

Ние предлагаме:
- целогодишна работа с трудов договор;
- млад екип и отлична работна среда;


Моля, изпратете автобиография и актуална снимка. 
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“
За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412.

Административен секретар

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи служител на позицията „Административен секретар“ към управителя на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД.

Основни изисквания:

- висше образование;
- отлично владеене на книжовния български език /писмено и говоримо/,
- познаване на правилата и вътрешните инструкции, свързани с водене на деловодната дейност, реда и изискванията за съставяне и оформяне на служебна документация; 
- компютърна грамотност: Работа с операционната система Windows и свързаните с нея програмни продукти. 
- професионален опит /не по-малко от 1 година стаж по специалността/;
- лични качества: точност, отговорност, комуникативност и оперативност;
- работа с офис техника.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение ;
- отлични условия на работа;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276

Складов работник

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- „Складов работник“.
Основни задължения:
- Извършва цялостната дейност по приемане, съхраняване и предаване на стоки и материали от склада;
- Контролира качеството на предоставените му за съхранение и разходване стоково-материални ценности.
- Следи за състоянието на съхраняваните стоки и техните срокове на годност;
- Прави предложения за бракуване на негодни материали, загубили качествата си от престояване в склада или от влиянието на климатичните условия.
- Периодично отчита разхода на стоки, материали и лекарства, които са заявени от клиниките/отделения.
- изготвя справки и анализи за нуждите на ръководството; 
- Изпълнява и други конкретно възложени задачи свързани с дейността на звеното.

Изисквания:

- средно образование;
- умения за работа с компютър /Excel /;
- умения за организиране на работния процес и умение за работа в екип;
- комуникативност и ангажираност към работата;
- способност за работа в динамична среда;
- работа със специализиран софтуер.

Фирмата предлага:
- отлично възнаграждение;
- безсрочен договор;
- Въвеждащо обучение;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- отлични условия на работа.

Санитар

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи санитари за работа в Отделение/Клиника на болницата.

Основни изисквания:
- желание и мотивация за работа;
- опит на подобна позиция е предимство;

Задължения:
- поддържане на хигиената и дезинфекцията в съответното отделение;
- грижа за болни;
- подпомага дейността на мед.сестри и лекарите по отношение хигиенното обслужване на пациентите;

Ние предлагаме: 
- отлично възнаграждение;
- Работа с мотивиран и професионален екип; 
- Постоянно работно място; 
- Първоначално обучение; 
- Трудов договор.


Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412 

Лекар специализант по Неврология

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободни работни места за лекар специализант по Неврология за работа в Отделение по Неврология на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- мотивирани личности за работа в динамична среда;
- интерес за специализация в областта по Неврология;
- умения за работа в екип;
- комуникативност.


Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Медицинска сестра в Клиника по Хирургия

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра в Клиника по Хирургия на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Професионален опит – предимство.

Задължения:
- осъществява клинично наблюдение и контрол върху пациентите в отделението;
- асистира при провеждането на ендоскопии;
- измерва и регистрира жизнените показатели на пациентите;
- изпълнява инструкциите и назначенията на лекаря;
- Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на отделението;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в отделението;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти, проверява, подрежда, почиства наличната апаратура;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изпълнява и други задължения, възложени от главната медицинска сестра, от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение+ бонусна система;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Сътрудник-Чуждестранен отдел

Университетска болница " Дева Мария " ЕООД търси да назначи служители на позицията "Сътрудник - Чуждестранен отдел" .

Основни задължения: 
- Писмена и устна кореспонденция на английски език с чуждестранни пациенти 
- Води кореспонденция със застрахователни компании и фондове - Превежда и оформя документи на болницата 
- Съдейства за превода при настаняването ,престоя и изписването на пациента 
- Поддържа естетика, ред и чистота на работното място и в офиса 
Изисквания:
- Отличен английски език - писмено и говоримо 
- Опит в динамична работна среда 
- Комуникативност, отговорност умения за организиране на
процес
- Отлична компютърна грамотност
- Втори и трети чужд език – предимство


Ние предлагаме:
- Отлично възнаграждение
- Отлични условия на работа
- Възможност за обучение и последваща реализация
- Перспективи и професионално развитие

Клиничен лаборант

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободно работно място за „клиничен лаборант“ за работа в Клинична лаборатория на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- завършено образование -образователно–квалификационна степен „професионален бакалавър”, от професионално направление „здравни грижи“, професионална квалификация „медицински лаборант”;
- мотивирани личности за работа в динамична среда;
- умения за работа в екип;
- комуникативност.

Задължения:
- Прием на пациенти чрез регистрация по Здравна каса и платени услуги; 
- Вземане на венозна и капилярна кръв със затворени системи. 
- Работа на анализатори;
- Проследяване и регистрация на лабораторни изследвания;
- Следи за правилното използване и за изправността на лабораторната апаратура, материали и химикали, уведомява началника на „Клинична лаборатория“ при повреди, предлага контролни проверки и измервания на апаратурата;
- Компютърна грамотност за работа с информационна лабораторна система.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0884 222 083. 

Операционен/на санитар/ка

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи операционен/на санитар/ка за работа в Операционен блок на болницата.

Основни изисквания:
- желание и мотивация за работа;
- опит на подобна позиция е предимство;

Задължения:
- Транспортира и придружава пациента от съответното хирургично отделение до операционна зала и обратно до съответното отделение;
- Почиства текущо след всяка операция и основно в края на работния ден по определен алгоритъм и график.
- Отговаря за постоянното наличие на санитарно-хигиенни средства в операционния блок.
- Отговаря за изхвърлянето на отпадъците до съответните места за събирането им, като спазва правилата за изхвърляне на различните видове отпадъци – биологични, битови и др.
- Следи и заявява на старшата медицинска сестра препарати и помощни средства, необходими за хигиенизирането на операционния блок.
- Изпълнява и всички други дейности, свързани с длъжността, възложени му от лекаря в отделението.

Ние предлагаме: 
- отлично възнаграждение;
- Работа с мотивиран и професионален екип; 
- Постоянно работно място; 
- Първоначално обучение; 
- Трудов договор.


Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887868661.

Операционен/операционнна акушер/ка

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи операционен/операционнна акушер/ка

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „акушер/ка“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Професионален опит в операционна зала – минимум 1 година.

Задължения:
- асистира на лекаря в операционна зала при осъществяването на оперативна дейност;
-Следи за реда на повикване на пациентите, като се съобразява с тяхното здравословно състояние и възраст;
- Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на операционната зала;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в операционната зала;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изпълнява и други задължения, възложени от главната медицинска сестра, старша акушерка, от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение ;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887868661

Технически сътрудник

Във връзка с разширяването на дейността си, Университетска болница "Дева Мария" ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията – Технически сътрудник в Отдел "Администрация".

Основни изисквания:

- висше образование;
- владеене на чужд език /английски/-предимство;
- компютърна грамотност: Работа с операционната система Windows и свързаните с нея програмни продукти, отлично познаване на Exel. 
- професионален опит /предимство/;
- лични качества: точност, отговорност, комуникативност и оперативност;
- работа с офис техника.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.


Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0889590002. 

Регистратор

Университетска болница "Дева Мария" търси регистратор за работа на регистратура в кв. Ветрен, гр.Бургас
Изисквания към кандидатите: 
- лъчезарна и позитивна личност;
- умения за работа в екип;
- комуникативност;
- добри компютърни умения;
- отговорност за навременното и точно изпълнение на поставените цели
- квалификационни курсове /предимство/.

Ние предлагаме:

- добро възнаграждение ;
- трудов договор;
- работа в млад и позитивен екип;
- униформа;
- модерна работна среда;
- работа на график.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0884 222 083. 

Медицинска сестра в Инвазивен сектор на отделение по Кардиология

Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- Медицинска сестра в Инвазивен сектор на отделение по Кардиология.

Основни изисквания:

- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“;
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Професионален опит - предимство.
- Способност за работа в динамична среда.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- възможност за работата с едни от най-добрите специалисти в областта на инвазивната кардиология;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412

Анестезиологична медицинска сестра

Анестезиологична медицинска сестра

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи анестезиологична медицинска сестра в отделение по Анестезиология и интензивно лечение.

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Професионален опит–предимство.

Задължения:
-асистира на лекаря в операционна зала при осъществяването на анестезия ;
- осъществява клинично наблюдение и контрол върху пациентите в отделението;
- измерва и регистриражизнените показатели на пациентите;
- изпълнява инструкциите и назначенията на анестезиолога;
- Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на отделението;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в отделението;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти, проверява, подрежда, почиства наличната апаратура;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изпълнява и други задължения, възложени от старшата медицинска сестра,от главната медицинска сестра от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ нателефони: 056/896276, 0887114412

Лекар, специализант по Медицинска Онкология

Университетска болница "Дева Мария" обявява Конкурс за заемане на длъжността „Лекар-специализант по Медицинска онкология“

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява свободни длъжности за „Лекар, специализант по Медицинска Онкология“, със зачисляване към Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“, по клинична специалност и отделение, както следва:

„Медицинска онкология“ в Отделение по медицинска онкология – 2 места.


1.Изисквания към кандидатите:
1.1. Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
1.2. Интерес за специализация в областта по Онкология;
1.3. Умения за работа в екип, комуникативни умения;
1.4. Умения за работа с компютър.


2. Необходими документи:

1.Заявление за участие в конкурс;
2. Автобиография европейски формат;
2.Ксерокопие от диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
3.Медицинско свидетелство ;
4.Свидетелство за съдимост;
5.Удостоверение за членство в съответната съсловна организация издадено в едномесечен срок;
6.Мотивационно писмо;
7. Една снимка паспортен формат;
8. Препис-извлечение от трудовата книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв).


Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване.

Оценка
Комисията по провеждане на конкурса ще даде следните оценки на кандидатите:

• оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система;
• средна оценка от цялостното представяне по шестобалната система;


Преди подаване на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика в отдел „Администрация“ на Университетска болница "Дева Мария" - Бургас, ул. "Александър Стамболийски" №32, кв. Ветрен,лице за контакт Яна Костадинова.

Лекар клинична лаборатория

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободно работно място за „лекар клинична лаборатория“ за работа в Клинична лаборатория на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина, специалност „клинична лаборатория“;
- мотивирани личности за работа в динамична среда;
- умения за работа в екип;
- комуникативност.

Задължения:
- Организира, координира и ръководи дейността на Клинична 
лаборатория и помага взаимодействието между лабораторията и 
останалите звена; 
- Създава и поддържа изискващата се от нормативните актове 
документация;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания в лабораторията;
- Следи за прилагане на инструкции за работа с лабораторните апарати и спомагателните технически средства, които са съобразени с инструкциите на производителя от всички работещи;
- осъществява контрол върху работни процедури на лабораторията, съдържащи следната информация: индикации за изследване, аналитичен принцип, изисквания към биологичната проба, необходими реактиви, необходима апаратура и допълнителни технически средства, етапи на анализа (програма), изчисляване на резултатите, линейност, качествен контрол, референтни интервали, интерференция, клинично значение;
- следи за изпълнението на процедурата за предаване на резултатите от извършените изследвания;
- осъществява контрол върху изпълнение на работни процедури за подготовка на пациентите за изследване, идентификация и вземане (събиране) на първичните биологични проби, подлежащи на анализ и тяхното изпълнение.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Помощник-фармацевт

Университетска многопрофирна болница за активно лечение „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- „Помощник-фармацевт“.
Основни задължения:

- Съхранява, опакова и отпуска лекарствени продукти към отделенията и клиниките на болницата;
- Подрежда на получените в аптеката стоки и следи за правилното им съхранение;
- Подготвя документацията и изготвя справките, възложени от ръководството на болницата; 
- Следи за срока на годност на наличната в аптеката стока;
- Проверява периодично складовата наличност и дава предварителна заявка при изчерпване на наличните лекарства;
- Участва в инвентаризации и ревизии на наличните лекарства;
- Оформя документите по остойностяване на изпълнените заявки;
- Изпълнява всички други устни или писмени законни разпореждания на ръководителите си. 

Изисквания:

-Съответстващо фармацевтично образование;
-Опит в болнична аптека - предимство;
-Инициативност и комуникативност;
-Минимум 1 г. стаж по специалността;
-Умения за организиране на работния процес и умение за работа в екип;
-Способност за работа в динамична среда;
-Работа със специализиран софтуер.

Фирмата предлага:
- безсрочен договор;
- отлично възнаграждение;
- Въвеждащо обучение;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- отлични условия на работа.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“, тел.056 89 6276, 0884 222 083.

Медицинска сестра в отделение по Неврология

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра в отделение по Неврология на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър/магистър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност.


Задължения:
- осъществява клинично наблюдение и контрол върху пациентите в отделението;
- измерва и регистрира жизнените показатели на пациентите;
- изпълнява инструкциите и назначенията на лекаря;
- Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на отделението;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в отделението;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти, проверява, подрежда, почиства наличната апаратура;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изпълнява и други задължения, възложени от главната медицинска сестра, от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412 

Операционна медицинска сестра

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи операционна медицинска сестра.

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Професионален опит - предимство 


Задължения:
- асистира на лекаря в операционна зала при осъществяването на оперативна дейност;
-Следи за реда на повикване на пациентите, като се съобразява с тяхното здравословно състояние и възраст;
- Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на операционната зала;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в операционната зала;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изпълнява и други задължения, възложени от главната медицинска сестра, от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение ;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412