Кариера

Актуални свободни работни позиции в университетска болница "Дева Мария" към 15.09.2020

При интерес, можете да изпратите своите документи на адрес 

 

Оперативен счетоводител

Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- „Счетоводител“.


Основни изисквания:
- Отлични познания на счетоводното и данъчно законодателство;
- Висше образование специалност " Счетоводство и контрол", "Финанси"
- Компютърни умения и владеене на различни специализирани софтуерни продукти, като за предимство ще се счита работа с програмен продукт "Софтсистемс". 
- Отлично познаване на нормативната база на действащото законодателство;
- Умение за работа в екип, етичност, лоялност, комуникативност, организираност, професионализъм;
-Професионален опит – не по-малко от 5 години трудов стаж по специалността.

Функции и отговорности:
- Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря.
- Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на тримесечните, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, както и годишния баланс на предприятието.
- Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица и осигурява необходимата информация при реализиране на имуществената отговорност на работници и служители при липси и разхищения на парични средства и материални ценности, както и при търсене на отговорност при неизпълнение на договорни задължения от клиенти на предприятието .
- Подготвя данни за статистически отчети и формуляри.
-Отговаря за своевременното оформяне на счетоводните документи и воденето на възложените сметки, които обработва и води.
-Организира и осъществява своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, за уреждане взаимоотношенията с бюджета, с банките, за проверки на парични и Стоково-материални ценности, за уреждане взаимоотношенията с осигурителните фондове, за съхраняването на счетоводните документи и предаването им по установения ред в архива, за срочното предаване на счетоводните документи в съответните органи.
- Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието.
Ние предлагаме:

* отлично възнаграждение;
* Въвеждащо обучение;
* Възможност за професионална реализация и развитие;
* Трудов договор.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“.

 

Медицински физик

Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- Медицински физик в Отделение по Образна диагностика.

Основни изисквания:

- Висше образование по специалност „Медицинска физика“;
- Удостоверение за правоспособност за работа с йонизиращи лъчения;
- Опит на подобна позиция предимство.
- Умения за работа с рентгенова апаратура /конвенционална рентгенография и компютърна томография/;
- Отлични комуникативни умения;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда.
Вашите задължения:
- Организира за провеждане на контрол на качеството на радиологичната аппаратура 
- Изготвяне и проверка на дозиметричните планове за облъчване на пациенти
- поддържа архиви, доклади и досиетата на пациентите;
- следва принципите на безопасност при лъчева терапия на пациенти;
- прави компютърна томография /с или без контраст/;
- въвежда информация в компютър и контролира управлението и настройките на оборудване; регулира дозировки;
- въвежда направления бланка МЗ-НЗОК от извършените изследвания в болничната система;
- поддържа складова наличност в отделението, прави заявки за консумативи;
- осъществява поддържка, дезинфекция и контрол за стерилността на ползваната при работа апаратура и инжекторите;
- Съдейства на лекаря и друг медицински персонал.

Ние предлагаме:
- Възнаграждение -1850 лв. 
- Въвеждащо обучение;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- Трудов договор.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.