Кариера

Свободни работни позиции към 11.10.2018 г.  

Лице за контакт:  Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси

тел. за връзка: 056/896276, 0887114412

email: trzdevamaria@saintsofia.com

Медицински секретар
Университетска болница "Дева Мария" обявява свободно работно място за длъжността "Медицински секретар".

Изисквания:

- отлична компютърна грамотност - Word, Excel;
- отличен български правопис и граматика;
- опит на подобна позиция е предимство;
- отговорен и съобразителен, с умение самостоятелно да довежда до край и в срок разнородни административни задачи и дейности;
- умение за работа в екип;

Ние предлагаме целогодишна работа с трудов договор, млад екип и отлична работна среда.

Моля, изпратете автобиография и актуална снимка. 
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“
За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412.
Регистратор
Университетска болница "Дева Мария" търси регистратор за работа на регистратура в кв. Ветрен, гр.Бургас

Изисквания към кандидатите: 
- владеенето на английски език - задължително;
- втори език-немски, руски /предимство/;
- лъчезарна и позитивна личност;
- умения за работа в екип;
- комуникативност;
- добри компютърни умения;
- отговорност за навременното и точно изпълнение на поставените цели
- квалификационни курсове /предимство/.

Ние предлагаме:
- много добро възнаграждение;
- трудов договор;
- работа в млад и позитивен екип;
- униформа;
- модерна работна среда.

Очакваме прикачено СV
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Координатор отдел "Пациентски грижи"
Координатор Отдел „Пациентски грижи“

Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служители на позицията - Координатор отдел „Пациентски грижи“.

Основни изисквания:

* Висше образование степен бакалавър;
* Умения за работа с компютър;
* Владеене на английски/немски/руски език - предимство;
* Отлични комуникативни умения;
* Приветлива външност;
* Умения за работа в екип;
* Комуникативност и ангажираност към работата;
* Инициативност и самоконтрол;
* Способност за работа в динамична среда.

Вашите задължения:
*Координация и осъществяване на връзка между пациента и всички звена на болницата;
*Съдействие при запазване на час за преглед при специалисти;
*Съдействие при хоспитализация;
*Координация на целия престой на пациента в болницата, включващ
осигуряване на постоянна информация на близките на пациента за неговото състояние;
*Осигуряване на директна връзка между пациента/неговите близки с лекуващ лекар;
*Осигуряване на административно съдействие относно необходимите документи и помощ в попълването им, актуална информация за текуща сметка;
*Осигуряване и координиране на медицински транспорт от и до дома;

Ние предлагаме:
* Отлично възнаграждение и възможност получаване на бонуси при постигнати цели.
* Въвеждащо обучение;
* Възможност за професионална реализация и развитие;
* Трудов договор;
* Работа в приятна и спокойна атмосфера.
Специалист, труд и работна заплата, личен състав.
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи служител на позицията: "Специалист, труд и работна заплата, личен състав"

Задължения и отговорности: 
1. Създаване и поддържане на личните досиета на персонала - в хартиен и електронен вариант
2. Изготвяне на необходимата документация, свързана с трудово-правните взаимоотношения с персонала - сключване на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудово правоотношение, заповеди за отпуски, длъжностни характеристики;
3. Участие в ежемесечното изчисляване на трудовите възнаграждения на служителите
4. Изготвяне на платежни ведомости и рекапитулации за доходите, изплатени по граждански и трудов договор, изготвяне на фишове за заплати в електронен формат
5. Изготвя и други документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни бележки, удостоверения, издаване на трудови книжки и документи за пенсиониране, декларации и приложения, свързани с болнични, отпуски за отглеждане на дете и т. н.;
6.Изчисляване на задължения за социално осигуряване, подготовка и подаване на декларации 1 и 6 за актуални и минали периоди към НАП
7. Подготвя справки, декларации, уведомления и приложения към НАП и НОИ, регистрира сключването и прекратяването на трудови договори към НАП и подава болничните листове към НОИ, изготвя графици при сумарно изчисляване на работното време;
8. Подготвя различни справки за персонала за целите на ръководството;
9. Поддържа контакт със служба по трудова медицина;
10. Следи измененията в българското законодателство във връзка с трудово-правните отношения

Изисквания към кандидата:

1. Много добро познаване на действащото трудово и осигурително законодателство - Кодекса на труда; Кодекса за социалното осигуряване; Закон за здравното осигуряване; Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж; Наредба за работното време, почивките и отпуските, както и други нормативни актове, свързани с извършваната дейност;
2. Задължителен опит като ТРЗ и личен състав, предимство е опит в лечебно заведение;
3. Отлична компютърна грамотност, опит с програмен продукт "Заплати и персонал" на Softsystems, Excel, Word;
4. Аналитичност, коректност, отговорно отношение към работата. 

Ние очакваме:
1. Качество на извършваната работа и изпълнение на задачите в срок
2. Аналитичност, отговорност и лична ангажираност към работния процес
3. Прецизност, комуникативност и умение за работа в екип
4. Способност запредлагане на нови идеи и решения

Фирмата предлага:
- дългосрочен договор;
- обучение и възможност за израстване;
- добра стартова заплата;
- отлични условия на работа.

Месторабота: кв. Ветрен, гр. Бургас
Лекар специалист по Неврология
Университетска болница „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист по Неврология.

Изисквания:
- Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен Магистър по медицина с призната специалност по Неврология.
- Стаж като лекар, специалност Неврология - препоръчително.
- Мотивирани личности за работа в динамична среда
- Умения за работа в екип
- Комуникативност 

Ние Ви предлагаме:
- Много добри условия на работа
- Възможност за усъвършенстване и професионално развитие в отделение по Неврология 
- Атрактивно заплащане – трудов договор
- Работа в млад и динамичен екип

При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.
Операционна медицинска сестра
Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи операционна медицинска сестра.

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;


Задължения:
- асистира на лекаря в операционна зала при осъществяването на оперативна дейност;
-Следи за реда на повикване на пациентите, като се съобразява с тяхното здравословно състояние и възраст;
- Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на операционната зала;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в операционната зала;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изпълнява и други задължения, възложени от главната медицинска сестра, от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- възнаграждение 1300 лева /нето/;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412 
Лекар в Спешно отделение
Университетска болница "Дева Мария" обявява свободно работно място за лекар в Спешно отделение.

Изисквания:
- висше медицинско образование
- мотивирани личности за работа в динамична среда
- минимален професионален стаж - 1г.
- стаж като лекар в Спешно отделение - предимство
- умения за работа в екип
- комуникативност 

Ние предлагаме:
- атрактивно възнаграждение
- отлични условия на работа в среда с висококвалифицирани професионалисти и съвременна апаратура

Моля всички кандидати да изпратят своите автобиографии и квалификационни документи.
Лекар специализант по неврология и кардиология
Университетска болница "Дева Мария" обявява свободно работно място за лекар специализант по неврология и кардиология

Изисквания:
- завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина
- професионален стаж - мин. 1 г.
- мотивирани личности за работа в динамична среда
- интерес за специализация в областта по неврология/кардиология
- умения за работа в екип
- комуникативност 

Осигуряваме и настаняване при започване на работа в Университетска болница "Дева Мария".

Моля всички кандидати да изпратят своите автобиографии и квалификационни документи
Лекар специалист по ортопедия и травматология
Университетска болница „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист по ортопедия и травматология

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина с призната специалност ортопедия и травматология.
-Стаж като лекар, ортопедия и травматология - препоръчително.
-При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.
Лекар специалист Спешна медицина
Университетска болница „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист "Спешна медицина"

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност Спешна медицина.
-Стаж като лекар Спешна медицина - препоръчително
-При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.