Кариера

Актуални свободни работни позиции в университетска болница "Дева Мария" към 01.10.2019

При интерес, можете да изпратите своите документи на адрес trzdevamaria@saintsofia.com

Лекар специализант по Неврология

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободни работни места за лекар специализант по Неврология за работа в Отделение по Неврология на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- мотивирани личности за работа в динамична среда;
- интерес за специализация в областта по Неврология;
- умения за работа в екип;
- комуникативност.


Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0884 222 083.

Санитар

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи санитари за работа в Отделение/Клиника на болницата.

Основни изисквания:
- желание и мотивация за работа;
- опит на подобна позиция е предимство;

Задължения:
- поддържане на хигиената и дезинфекцията в съответното отделение;
- грижа за болни;
- подпомага дейността на мед.сестри и лекарите по отношение хигиенното обслужване на пациентите;

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- Работа с мотивиран и професионален екип;
- Постоянно работно място;
- Първоначално обучение;
- Трудов договор.

Лекар специализант по Акушерство и гинекология

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободни работни места за лекар специализант по Акушерство и гинекология за работа в Отделение по Акушерство и гинекология на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- мотивирани личности за работа в динамична среда;
- интерес за специализация в областта по Акушерство и гинекология;
- умения за работа в екип;
- комуникативност.


Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0884 222 083.

Клиничен лаборант

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободно работно място за „клиничен лаборант“ за работа в Клинична лаборатория на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- завършено образование -образователно–квалификационна степен „професионален бакалавър”, от професионално направление „здравни грижи“, професионална квалификация „медицински лаборант”;
- мотивирани личности за работа в динамична среда;
- умения за работа в екип;
- комуникативност.

Задължения:
- Прием на пациенти чрез регистрация по Здравна каса и платени услуги;
- Вземане на венозна и капилярна кръв със затворени системи.
- Работа на анализатори;
- Проследяване и регистрация на лабораторни изследвания;
- Следи за правилното използване и за изправността на лабораторната апаратура, материали и химикали, уведомява началника на „Клинична лаборатория“ при повреди, предлага контролни проверки и измервания на апаратурата;
- Компютърна грамотност за работа с информационна лабораторна система.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0884 222 083.

Медицинска сестра в Клиника по Хирургия

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра в Клиника по Хирургия на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД

Изисквания:
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Професионален опит – предимство.

Задължения:
- осъществява клинично наблюдение и контрол върху пациентите в отделението;
- асистира при провеждането на ендоскопии;
- измерва и регистрира жизнените показатели на пациентите;
- изпълнява инструкциите и назначенията на лекаря;
- Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на отделението;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в отделението;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти, проверява, подрежда, почиства наличната апаратура;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изпълнява и други задължения, възложени от главната медицинска сестра, от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение+ бонусна система;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412

Операционен/на санитар/ка

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи операционен/на санитар/ка за работа в Операционен блок на болницата.

Основни изисквания:
- желание и мотивация за работа;
- опит на подобна позиция е предимство;

Задължения:
- Транспортира и придружава пациента от съответното хирургично отделение до операционна зала и обратно до съответното отделение;
- Почиства текущо след всяка операция и основно в края на работния ден по определен алгоритъм и график.
- Отговаря за постоянното наличие на санитарно-хигиенни средства в операционния блок.
- Отговаря за изхвърлянето на отпадъците до съответните места за събирането им, като спазва правилата за изхвърляне на различните видове отпадъци – биологични, битови и др.
- Следи и заявява на старшата медицинска сестра препарати и помощни средства, необходими за хигиенизирането на операционния блок.
- Изпълнява и всички други дейности, свързани с длъжността, възложени му от лекаря в отделението.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- Работа с мотивиран и професионален екип;
- Постоянно работно място;
- Първоначално обучение;
- Трудов договор.


Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 088786866

Операционен/операционнна акушер/ка

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи операционен/операционнна акушер/ка

Изисквания:
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „акушер/ка“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Професионален опит в операционна зала – минимум 1 година.

Задължения:
- асистира на лекаря в операционна зала при осъществяването на оперативна дейност;
-Следи за реда на повикване на пациентите, като се съобразява с тяхното здравословно състояние и възраст;
- Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на операционната зала;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в операционната зала;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изпълнява и други задължения, възложени от главната медицинска сестра, старша акушерка, от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение ;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887868661

Служител Логистика

Университетска многопрофирна болница за активно лечение „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- „Служител звено логистика“.

Изисквания за заеманата длъжност:
-Отлични умения за работа с компютър / Excel на високо ниво/;
-Владеене на английски език е предимство;
-Отлични комуникативни умения;
-Умения за организиране на работния процес и умение за работа в екип;
-Комуникативност и ангажираност към работата;
-Способност за работа в динамична среда;
-Инициативност и самоконтрол;
-Работа със специализиран софтуер.

Задължения към кандидата:
-Приема и обработва заявки;
-Анализира и проследява ценовите оферти от доставчици;
-Работа с фактури;
-Следи за състоянието на съхраняваните стоки и техните сроковете на годност;
-Изготвя допълнителни справки и анализи за нуждите на ръководството;
-Изпълнява и други конкретно възложени задачи свързани с дейността на звеното;


Фирмата предлага:
- безсрочен договор;
- Въвеждащо обучение;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- отлични условия на работа.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“

Медицинска сестра

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра за работа в Отделение/Клиника на болницата.

Основни изисквания:

- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“;
- Необходими делови и лични качества: инициативност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Професионален опит - предимство.
- Способност за работа в динамична среда.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0888240070

Акушер/ка

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи акушер/ка в отделение по Акушерство и гинекология на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД

Изисквания:
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Акушерка“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Професионален опит – предимство.

Задължения:
- подпомага специалист- гинеколога при оказването на медицинска помощ на пациентки;
- Извършва манипулации и лечебни процедури, организира диагностични изследвания, назначени от лекаря;
- Асистира на лекаря при извършване на съответните видове манипулации;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Поддържа контакт с пациентките и проявява отзивчивост към техните нужди;
- Следи за реда на повикване на пациентките, като се съобразява с тяхното здравословно състояние и възраст;
- Изписва лекарствените средства и консумативите, необходими за дейността на отделението;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти, осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
-Изпълнява и други задължения, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0888240070.

Анестезиологична медицинска сестра

Анестезиологична медицинска сестра

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи анестезиологична медицинска сестра в отделение по Анестезиология и интензивно лечение.

Изисквания:
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Професионален опит–предимство.

Задължения:
-асистира на лекаря в операционна зала при осъществяването на анестезия ;
- осъществява клинично наблюдение и контрол върху пациентите в отделението;
- измерва и регистриражизнените показатели на пациентите;
- изпълнява инструкциите и назначенията на анестезиолога;
- Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на отделението;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в отделението;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти, проверява, подрежда, почиства наличната апаратура;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изпълнява и други задължения, възложени от старшата медицинска сестра,от главната медицинска сестра от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ нателефони: 056/896276, 0887114412

Медицинска сестра в Инвазивен сектор на отделение по Кардиология

Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- Медицинска сестра в Инвазивен сектор на отделение по Кардиология.

Основни изисквания:

- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“;
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Професионален опит - предимство.
- Способност за работа в динамична среда.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- възможност за работата с едни от най-добрите специалисти в областта на инвазивната кардиология;
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

MOBILE DEVELOPER

Във връзка с разширяването на дейността си търсим да назначим служител на позицията MOBILE DEVELOPER.

Изисквания към кандидатите:
* Опит с Xamarin/.NET или Android/Java;
* Опит с Design Patterns;
* Опит с Remote Desktop.
* Умения за работа в екип;
* Комуникативност и ангажираност към работата;
* Инициативност и самоконтрол;
* Способност за работа в динамична среда.

Предимства:
* Опит с база от данни (MySQL е предимство);
* Работа по Уеб базирани системи за мобилни устройства;
* Висше образование в сферата на Информационните технологии или изкаран курс по Информатика и програмиране.
* Добро владеене на Английски език;
* Усет за дизайн, симетрия и подреденост;
* Мотивация за постигане на добри резултати.
Ние предлагаме:
* Коректно и атрактивно заплащане;
* Въвеждащо обучение;
* Възможност за професионална реализация и развитие;
* Трудов договор;
* Работа в приятна и спокойна атмосфера.

Лекар, специализант по Медицинска Онкология

Университетска болница "Дева Мария" обявява Конкурс за заемане на длъжността „Лекар-специализант по Медицинска онкология“

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява свободни длъжности за „Лекар, специализант по Медицинска Онкология“, със зачисляване към Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“, по клинична специалност и отделение, както следва:

„Медицинска онкология“ в Отделение по медицинска онкология – 2 места.


1.Изисквания към кандидатите:
1.1. Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
1.2. Интерес за специализация в областта по Онкология;
1.3. Умения за работа в екип, комуникативни умения;
1.4. Умения за работа с компютър.


2. Необходими документи:

1.Заявление за участие в конкурс;
2. Автобиография европейски формат;
2.Ксерокопие от диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
3.Медицинско свидетелство ;
4.Свидетелство за съдимост;
5.Удостоверение за членство в съответната съсловна организация издадено в едномесечен срок;
6.Мотивационно писмо;
7. Една снимка паспортен формат;
8. Препис-извлечение от трудовата книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв).


Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване.

Оценка
Комисията по провеждане на конкурса ще даде следните оценки на кандидатите:

• оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система;
• средна оценка от цялостното представяне по шестобалната система;


Преди подаване на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика в отдел „Администрация“ на Университетска болница "Дева Мария" - Бургас, ул. "Александър Стамболийски" №32, кв. Ветрен,лице за контакт Яна Костадинова.

Документи за участие могат да се подават всеки работен ден от 8.30 ч. до 17:00 ч. в срок до /един/ месец от датата на публикуване на обявата, в отдел "ТРЗ" на Университетска болница "Дева Мария" - Бургас, ул. "Александър Стамболийски" №32, кв. Ветрен.
Телефон за контакт: 0884 222 083, 056/89 6267

Медицинска сестра в отделение по Неврология

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра в отделение по Неврология на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД

Изисквания:
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър/магистър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност.


Задължения:
- осъществява клинично наблюдение и контрол върху пациентите в отделението;
- измерва и регистрира жизнените показатели на пациентите;
- изпълнява инструкциите и назначенията на лекаря;
- Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на отделението;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в отделението;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти, проверява, подрежда, почиства наличната апаратура;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изпълнява и други задължения, възложени от главната медицинска сестра, от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412