Кариера

Актуални свободни работни позиции в университетска болница "Дева Мария" към 03.12.2019

При интерес, можете да изпратите своите документи на адрес trzdevamaria@saintsofia.com

Личен асистент-секретар

Във връзка с разширяването на дейността си, „Университетска болница Дева Мария“ ЕООД, гр. Бургас, търси да назначи служител на позицията „Личен асистент-секретар“.


Изисквания по заемане на длъжността:
- отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
- висше образование – с предимство са кандидатите със специалности „Бизнес администрация“ или „Право“;
- отлични компютърни умения – задължителен опит с Excel;
- отлично владеене на българския книжовен език и познания за бизнес етикеция;
- организирана, амбициозна личност, с добри комуникативни умения;
- по възможност, представяне на писмени препоръки от преден работодател.

Основни длъжностни задължения:
- Осъществява цялостно документално обслужване на прекия си ръководител, като съставя документи, приема и по нареждане отговаря на кореспонденция чрез телефонни обаждания и и-мейли.
- Систематизира информацията в съответния ред.
- Осигурява и контролира изпълнението на разпорежданията на ръководителя си спрямо други отдели и служители.
- Съставя график за срещите и събранията на ръководителя и осигурява присъствието на поканените лица.
- Води отчет за получените документи и протоколи и осигурява тяхното съхранение или предаване в деловодството.
- Служителят на тази длъжност носи отговорност за своевременното получаване и изпращане на информация, документация и тяхната достоверност. 
- Носи отговорност за своевременното и точното изпълнение на получените нареждания от ръководителя.

Ние предлагаме:
* отлично възнаграждение;
* въвеждащо обучение;
* възможност за професионална реализация и развитие;
* трудов договор.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Месторабота: гр. Бургас, кв. Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“.

Лекар - специалист по Неврология

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободни работни места за лекар специалиалист по Неврология за работа в Отделение по Неврология на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина, специалност "Неврология";
- мотивирани личности за работа в динамична среда;
- умения за работа в екип;
- комуникативност.


Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0884 222 083. 

 

Рентгенов лаборант

Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас търси да назначи служител на позицията- Рентгенов лаборант в Отделение по образна диагностика.

Основни изисквания:

- Висше образование по специалност „рентгенов лаборант“;
- Удостоверение за правоспособност за работа с йонизиращи лъчения;
- Опит на подобна позиция предимство.
- Умения за работа с рентгенова апаратура /конвенционална рентгенография и компютърна томография/;
- Отлични комуникативни умения;
- Умения за работа в екип;
- Комуникативност и ангажираност към работата;
- Способност за работа в динамична среда.
Вашите задължения: 
- извършва рентгенови изследвания и компютърна томография по лекарски предписания и под контрола на специалист „Образна диагностика ;
- поддържа архиви, доклади и досиетата на пациентите;
- следва принципите на безопасност при лъчева терапия на пациенти;
- прави компютърна томография /с или без контраст/;
- въвежда информация в компютър и контролира управлението и настройките на оборудване; регулира дозировки;
- въвежда направления бланка МЗ-НЗОК от извършените изследвания в болничната система;
- поддържа складова наличност в отделението, прави заявки за консумативи;
- осъществява поддържка, дезинфекция и контрол за стерилността на ползваната при работа апаратура и инжекторите;
- Съдейства на лекаря и друг медицински персонал.

Ние предлагаме:
- Възнаграждение -1500 лв. 
- Въвеждащо обучение;
- Възможност за професионална реализация и развитие;
- Трудов договор.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412

Лекар специализант по Неврология

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободни работни места за лекар специализант по Неврология за работа в Отделение по Неврология на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- мотивирани личности за работа в динамична среда;
- интерес за специализация в областта по Неврология;
- умения за работа в екип;
- комуникативност.


Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0884 222 083. 
 

Санитар

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи санитари за работа в Отделение/Клиника на болницата.

Основни изисквания:
- желание и мотивация за работа;
- опит на подобна позиция е предимство;

Задължения:
- поддържане на хигиената и дезинфекцията в съответното отделение;
- грижа за болни;
- подпомага дейността на мед.сестри и лекарите по отношение хигиенното обслужване на пациентите;

Ние предлагаме: 
- отлично възнаграждение;
- Работа с мотивиран и професионален екип; 
- Постоянно работно място; 
- Първоначално обучение; 
- Трудов договор.


Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412 

Медицинска сестра в Клиника по Хирургия

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра в Клиника по Хирургия на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Професионален опит – предимство.

Задължения:
- осъществява клинично наблюдение и контрол върху пациентите в отделението;
- асистира при провеждането на ендоскопии;
- измерва и регистрира жизнените показатели на пациентите;
- изпълнява инструкциите и назначенията на лекаря;
- Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на отделението;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в отделението;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти, проверява, подрежда, почиства наличната апаратура;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изпълнява и други задължения, възложени от главната медицинска сестра, от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение+ бонусна система;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412 

Статистик

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ ЕООД - гр. Бургас, търси да назначи служител на позицията „Статистик“.

Основни изисквания:
• Висше образование в сферата на Статистика, Финанси и/или друга специализирана квалификация.
• Отлични компютърни умения – MS Office, особено MS Excel, в т. ч. познаване и активно използване на различни функции, обработка, обобщаване, визуализация, валидация и проверка на данни, и др.
• Умения за работа с бази данни и извличане на информация от тях.
• Отлични аналитични умения.
• Умения за работа с фокус върху детайлите.
• Умения за приоритизиране и работа в екип.
• Отлични комуникативни умения.
• Отлично владеене на английски език с цел изготвяне на справки и анализи на английски език.

Предимства:
• Професионален опит в областта на статистиката.


Функции и отговорности:
• Прилагане на статистическа методология, с цел подготвяне на информация за научни изследвания и статистически анализи.
• Използване на методи за събиране на информация и развиване на въпросници с техники, съгласно даден проект.
• Извършване на отчети с помощта на определени техники и методи. 
• Участие в разработване на математически теории или прилагане на статистически теории и методи, с цел събиране, организиране, тълкуване и обобщаване на цифрови данни, за предоставяне на полезна информация. 
• Разработване и тестване на експериментални проекти, техники и аналитични методи, и подготвяне на препоръки за тяхното прилагане.
• Анализ и тълкуване на статистическа информация.
• Описания на източници на информация, включително нейната надеждност и възможности за ползване.
• Представяне на цифрови данни чрез компютърни графики, схеми, таблици, доклади и други методи.
• Изследване на теории, като теория на вероятностите, с цел откриване на нови и усъвършенствани методи за получаване и оценка на цифрова информация.
• Разработване на статистическа методология.
• Даване на оценка за надеждността на източниците на информация, подреждане и преценяване на необработена информация, организиране на резултатите във вид, съобразен с компютърни анализи.
• Изследване, оценяване и докладване за приложението, полезността и правилността на статистическите методи, използвани за получаване и оценка на информация.

Ние предлагаме:
* отлично възнаграждение;
* въвеждащо обучение;
* трудов договор;
* работа в утвърдена компания, непрекъснато развиваща се и разширяваща своята дейност;
* възможност за професионална реализация и развитие.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр. Бургас, кв. Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“.

Специалист, труд и работна заплата, личен състав

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи служител на позицията: "Специалист, труд и работна заплата, личен състав"

Задължения и отговорности: 
1. Създаване и поддържане на личните досиета на персонала - в хартиен и електронен вариант;
2. Изготвяне на необходимата документация, свързана с трудово-правните взаимоотношения с персонала - сключване на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудово правоотношение, заповеди за отпуски, длъжностни характеристики;
3. Участие в ежемесечното изчисляване на трудовите възнаграждения на служителите;
4. Изготвяне на платежни ведомости и рекапитулации за доходите, изплатени по граждански и трудов договор, изготвяне на фишове за заплати в електронен формат;
5. Изготвя и други документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни бележки, удостоверения, издаване на трудови книжки и документи за пенсиониране, декларации и приложения, свързани с болнични, отпуски за отглеждане на дете и т. н.;
6.Изчисляване на задължения за социално осигуряване, подготовка и подаване на декларации 1 и 6 за актуални и минали периоди към НАП;
7. Подготвя справки, декларации, уведомления и приложения към НАП и НОИ, регистрира сключването и прекратяването на трудови договори към НАП и подава болничните листове към НОИ, изготвя графици при сумарно изчисляване на работното време;
8. Подготвя различни справки за персонала за целите на ръководството;
9. Поддържа контакт със служба по трудова медицина;
10. Следи измененията в българското законодателство във връзка с трудово-правните отношения.

Изисквания към кандидата:

1. Много добро познаване на действащото трудово и осигурително законодателство - Кодекса на труда; Кодекса за социалното осигуряване; Закон за здравното осигуряване; Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж; Наредба за работното време, почивките и отпуските, както и други нормативни актове, свързани с извършваната дейност;
2. Задължителен опит като ТРЗ и личен състав, предимство е опит в лечебно заведение;
3. Отлична компютърна грамотност, опит с програмен продукт "Заплати и персонал" на Softsystems, Excel, Word;
4. Аналитичност, коректност, отговорно отношение към работата. 

Ние очакваме:
1. Качество на извършваната работа и изпълнение на задачите в срок
2. Аналитичност, отговорност и лична ангажираност към работния процес
3. Прецизност, комуникативност и умение за работа в екип


Фирмата предлага:
- отлично възнаграждение;
- дългосрочен договор;
- обучение и възможност за израстване;
- отлични условия на работа.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“.
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0888240070 

Анестезиологична медицинска сестра

Анестезиологична медицинска сестра

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи анестезиологична медицинска сестра в отделение по Анестезиология и интензивно лечение.

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Професионален опит–предимство.

Задължения:
-асистира на лекаря в операционна зала при осъществяването на анестезия ;
- осъществява клинично наблюдение и контрол върху пациентите в отделението;
- измерва и регистриражизнените показатели на пациентите;
- изпълнява инструкциите и назначенията на анестезиолога;
- Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на отделението;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в отделението;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти, проверява, подрежда, почиства наличната апаратура;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изпълнява и други задължения, възложени от старшата медицинска сестра,от главната медицинска сестра от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ нателефони: 056/896276, 0887114412

Лекар специализант по Кардиология

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД обявява свободни работни места за лекар специализант по Кардиология за работа в Отделение по Кардиология с интензивен кардиологичен сектор на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД гр.Бургас.

Основни изисквания:

- завършено висше образование - образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
- мотивирани личности за работа в динамична среда;
- интерес за специализация в областта по кардиология/инвазивна кардиология;
- умения за работа в екип;
- комуникативност.


Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0884 222 083. 

Медицинска сестра в отделение по Неврология

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра в отделение по Неврология на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър/магистър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност.


Задължения:
- осъществява клинично наблюдение и контрол върху пациентите в отделението;
- измерва и регистрира жизнените показатели на пациентите;
- изпълнява инструкциите и назначенията на лекаря;
- Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на отделението;
-Осъществява контрол върху работата на санитарите в отделението;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти, проверява, подрежда, почиства наличната апаратура;
- Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Изпълнява и други задължения, възложени от главната медицинска сестра, от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“
Моля изпратете CV или представете на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен. За допълнителна информация се обърнете към отдел ТРЗ на телефони: 056/896276, 0887114412 

Акушер/ка

Университетска болница "Дева Мария" ЕООД търси да назначи акушер/ка в отделение по Акушерство и гинекология на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Акушерка“.
- Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност;
- Професионален опит – предимство.

Задължения:
- подпомага специалист- гинеколога при оказването на медицинска помощ на пациентки;
- Извършва манипулации и лечебни процедури, организира диагностични изследвания, назначени от лекаря;
- Асистира на лекаря при извършване на съответните видове манипулации;
- Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- Поддържа контакт с пациентките и проявява отзивчивост към техните нужди;
- Следи за реда на повикване на пациентките, като се съобразява с тяхното здравословно състояние и възраст;
- Изписва лекарствените средства и консумативите, необходими за дейността на отделението;
- Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти, осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
-Изпълнява и други задължения, свързани с работата й.

Ние предлагаме:
- отлично възнаграждение;
- отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура.
- Възможност за обучение и последваща реализация;
- Перспективи и професионално развитие.

Лекар, специализант по Медицинска Онкология

Университетска болница "Дева Мария" обявява Конкурс за заемане на длъжността „Лекар-специализант по Медицинска онкология“

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява свободни длъжности за „Лекар, специализант по Медицинска Онкология“, със зачисляване към Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“, по клинична специалност и отделение, както следва:

„Медицинска онкология“ в Отделение по медицинска онкология – 2 места.


1.Изисквания към кандидатите:
1.1. Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
1.2. Интерес за специализация в областта по Онкология;
1.3. Умения за работа в екип, комуникативни умения;
1.4. Умения за работа с компютър.


2. Необходими документи:

1.Заявление за участие в конкурс;
2. Автобиография европейски формат;
2.Ксерокопие от диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен магистър по медицина;
3.Медицинско свидетелство ;
4.Свидетелство за съдимост;
5.Удостоверение за членство в съответната съсловна организация издадено в едномесечен срок;
6.Мотивационно писмо;
7. Една снимка паспортен формат;
8. Препис-извлечение от трудовата книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв).


Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване.

Оценка
Комисията по провеждане на конкурса ще даде следните оценки на кандидатите:

• оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система;
• средна оценка от цялостното представяне по шестобалната система;


Преди подаване на документите кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика в отдел „Администрация“ на Университетска болница "Дева Мария" - Бургас, ул. "Александър Стамболийски" №32, кв. Ветрен,лице за контакт Яна Костадинова.

Документи за участие могат да се подават всеки работен ден от 8.30 ч. до 17:00 ч. в срок до /един/ месец от датата на публикуване на обявата, в отдел "ТРЗ" на Университетска болница "Дева Мария" - Бургас, ул. "Александър Стамболийски" №32, кв. Ветрен.
Телефон за контакт: 0884 222 083, 056/89 6267