Кариера

Свободни работни позиции към 27.09. 2017 г.  

Лице за контакт:  Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси

тел. за връзка: 056/896276, 0887114412

email: trzdevamaria@saintsofia.com

Медицинска сестра в отделение по Онкология

УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД търси да назначи медицинска сестра за работа в отделение по "Онкология".

Изисквания: 
- Образователно-квалификационна степен: бакалавър, специалност „Медицинска сестра“.
- Необходими делови и лични качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност, справедливост.
- Професионален опит - предимство.

Моля изпратете CV или представете на място в УМБАЛ "Дева Мария", кв. Ветрен.

Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси
тел.: 056/896276, 0887114412

 
Оперативен счетоводител

Основни изисквания:

- Отлични познания на счетоводното и данъчно законодателство
- Висше образование специалност " Счетоводство и контрол", "Финанси"
- Компютърни умения и владеене на различни специализирани софтуерни продукти, като за предимство ще се счита работа с програмен продукт "Софтсистемс". 
- Отлично познаване на нормативната база на действащото законодателство
- Умение за работа в екип, етичност, лоялност, комуникативност, организираност, професионализъм
- Опитът е предимство.

Функции и отговорности:

- Извършване на текуща счетоводна оперативна дейност
- Следи промяната в нормативната уредба и отразява всички нови изисквания
- Изготвя месечни справки, междинни и годишни финансови отчети, анализи по искане на ръководството. 

Фирмата предлага: 

- Работа в добра работна среда и екип
- Добро възнаграждение 

Всички кандидатури са конфиденциални по смисъла на ЗЗЛД 
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати

 
Лекар специализант по Акушерство и гинекология

УМБАЛ "Дева Мария" обявява свободно работно място за лекар специализант по Акушерство и гинекология
Изисквания:
- висше медицинско образование
- мотивирани личности за работа в динамична среда
- интерес за специализация в областта на Акушерство и гинекология
- умения за работа в екип
- комуникативност 

Моля всички кандидати да изпратят своите автобиографии.

За контакт:
Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси
тел. 056/896276, 0887114412

 
Лекар специализант по Кардиология

УМБАЛ "Дева Мария" обявява свободно работно място за лекар специализант по Кардиология
Изисквания:
- висше медицинско образование
- мотивирани личности за работа в динамична среда
- интерес за специализация в областта на Кардиологията
- умения за работа в екип
- комуникативност 

Моля всички кандидати да изпратят своите автобиографии.

За контакт:
Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси
тел. 056/896276, 0887114412

 
Лекар специалист Вътрешни болести

УМБАЛ „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист Вътрешни болести

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност Вътрешни болести.
-Стаж като лекар Вътрешни болести - препоръчително
-При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.

тел.: 056 / 896276, 0887 11 44 12
отдел Човешки ресурси: Н. Недялкова

 
Хигиенист

УМБАЛ Дева Мария обявява свободни работни места за длъжността "хигиенист" в отделение по Онкология.

Задължения:
- поддържане на хигиената и дезинфекцията в болницата;
- подпомага дейността на мед.сестра по отношение хигиенното обслужване на пациентите;

Изисквания към кандидите:
- желание и мотивация за работа;
- опит на подобна позиция е предимство;

Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси
тел. за връзка: 056/896276, 0887114412

 
Лекар със специалност по хирургия

УМБАЛ „Дева Мария” – гр. Бургас обявява свободно работно място за лекар специалист по хирургия в Клиника по хирургия.

Изисквания:

-Висше медицинско образование - образователно-квалификационна степен магистър с призната специалност по хирургия.
-Стаж - минимум 2 години след придобиване на специалността.
-При кандидатстване за свободната позиция, кандидатите да изпратят CV и квалификационни документи.

тел.: 056 / 896276, 0887 11 44 12
отдел Човешки ресурси: Н. Недялкова

 
Лекар специализант по Неонатология

УМБАЛ "Дева Мария" обявява свободно работно място за лекар специализант по Неонатология
Изисквания:
- висше медицинско образование
- мотивирани личности за работа в динамична среда
- интерес за специализация в областта на Неонатологията
- умения за работа в екип
- комуникативност 

Моля всички кандидати да изпратят своите автобиографии.

За контакт:
Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси
тел. 056/896276, 0887114412

 
Санитар в Операционен блок

УМБАЛ Дева Мария обявява свободни работни места за длъжността "санитар" в Операционен блок.

Задължения:
- поддържане на хигиената и дезинфекцията в операционните зали и болницата;
- подпомага дейността на мед.сестри и лекарите по отношение хигиенното обслужване на пациентите;

Изисквания към кандидите:
- желание и мотивация за работа;
- опит на подобна позиция е предимство;

Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси
тел. за връзка: 056/896276, 0887114412

 
Служител личен състав и ТРЗ

Задължения и отговорности: 
1. Създаване и поддържане на личните досиета на персонала - в хартиен и електронен вариант
2. Изготвяне на необходимата документация, свързана с трудово-правните взаимоотношения с персонала - сключване на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудово правоотношение, заповеди за отпуски, длъжностни характеристики;
3. Участие в ежемесечното изчисляване на трудовите възнаграждения на служителите
4. Изготвяне на платежни ведомости и рекапитулации за доходите, изплатени по граждански и трудов договор, изготвяне на фишове за заплати в електронен формат
5. Изготвя и други документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни бележки, удостоверения, издаване на трудови книжки и документи за пенсиониране, декларации и приложения, свързани с болнични, отпуски за отглеждане на дете и т. н.;
6.Изчисляване на задължения за социално осигуряване, подготовка и подаване на декларации 1 и 6 за актуални и минали периоди към НАП
7. Подготвя справки, декларации, уведомления и приложения към НАП и НОИ, регистрира сключването и прекратяването на трудови договори към НАП и подава болничните листове към НОИ, изготвя графици при сумарно изчисляване на работното време;
8. Подготвя различни справки за персонала за целите на ръководството;
9. Поддържа контакт със служба по трудова медицина;
10. Следи измененията в българското законодателство във връзка с трудово-правните отношения

Изисквания към кандидата:

1. Много добро познаване на действащото трудово и осигурително законодателство - Кодекса на труда; Кодекса за социалното осигуряване; Закон за здравното осигуряване; Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж; Наредба за работното време, почивките и отпуските, както и други нормативни актове, свързани с извършваната дейност;
2. Задължителен опит като ТРЗ и личен състав, предимство е опит в лечебно заведение;
3. Отлична компютърна грамотност, опит с програмен продукт "Заплати и персонал" на Softsystems, Excel, Word;
4. Аналитичност, коректност, отговорно отношение към работата. 

Ние очакваме:
1. Качество на извършваната работа и изпълнение на задачите в срок
2. Аналитичност, отговорност и лична ангажираност към работния процес
3. Прецизност, комуникативност и умение за работа в екип
4. Способност запредлагане на нови идеи и решения

Фирмата предлага:
- дългосрочен договор;
- обучение и възможност за израстване;
- добра стартова заплата;
- отлични условия на работа.


Месторабота: кв. Ветрен, гр. Бургас


Хигиенист в Кардиологично отделение

УМБАЛ Дева Мария обявява свободни работни места за длъжността "хигиенист" в Кардиологично отделение.

Задължения:
- поддържане на хигиената и дезинфекцията в отделението;
- подпомага дейността на мед.сестри и лекарите по отношение хигиенното обслужване на пациентите;

Изисквания към кандидите:
- желание и мотивация за работа;
- опит на подобна позиция е предимство;

Н. Недялкова - спец. с КФ, чов. ресурси
тел. за връзка: 056/896276, 0887114412

 
Старши рентгенов лаборант

Университетска болница "Дева Мария" - гр. Бургас обявява конкурс за длъжността "Старши рентгенов лаборант" в Отделение по образна диагностика.

Изисквания:
- Образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи".
- Диплома за висше образование за завършена специалност "Рентгенов лаборант"
- Удостоверение за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения
- Опитът на тази длъжност и допълнителните квалификации са предимство.

Моля, изпращайте прикачена актуална автобиография или на място в Университетска болница "Дева Мария", кв. Ветрен, ул. Александър Стамболийски.

 
WEB Software Developer

Във връзка с разширяването на дейността си търсим да назначим служител на позицията Software Developer.

Основни изисквания:

* Опит в разработката на С#;
* Опит с програмирането под .Net;
* Опит с ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript;
* Опит с SQL ще се счита за предимство;
* Опит с DevExpress продукти ще се счита за предимство.
Вашите отговорности: 
* Умения за работа в екип;
* Комуникативност и ангажираност към работата;
* Инициативност и самоконтрол;
* Способност за работа в динамична среда.
Ние предлагаме:
* Коректно и атрактивно заплащане;
* Въвеждащо обучение;
* Възможност за професионална реализация и развитие;
* Трудов договор;
* Работа в приятна и спокойна атмосфера.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен.

 
Software Developer
Във връзка с разширяването на дейността си търсим да назначим служител на позицията Software Developer.

Основни изисквания:

* Опит в разработката на С#;
* Опит с програмирането под .Net;
* Опит с SQL ще се счита за предимство;
* Опит с WinForms GUI ще се счита за предимство.
Вашите отговорности:
* Умения за работа в екип;
* Комуникативност и ангажираност към работата;
* Способност за работа в динамична среда.
Ние предлагаме:
* Коректно и атрактивно заплащане;
* Въвеждащо обучение;
* Възможност за професионална реализация и развитие;
* Трудов договор;
* Работа в приятна и спокойна атмосфера.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Месторабота: гр.Бургас, кв.Ветрен.