АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ УМБАЛ „ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД, ГР.БУРГАС

 

  1. ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ.

Необходими документи:

- личните карти на родителите;

- нотариално заверена декларация за припознаване на дете /от бащата на детето/.

- свидетелство за брак;

Цена на услуга- 0,00 лв.

 

  1. ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СМЪРТ.

Необходими документи:

-лична карта на роднина на починалия /родител, пълнолетно дете, съпруг, брат или сестра/

Цена на услуга: 0,00 лв.

 

  1. ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ/ДЕКЛАРАЦИЯ С НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ПОДПИС  ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ.

Необходими документи:

- нотариално заверена декларация за припознаване на дете;

-Документи за самоличност на родителите (лични карти).

Цена на услуга: 0,00 лв.

 

  1. ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ ОТ ЛЕКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ИЛИ ЛККЛ.

Необходими документи:

-амбулаторен картон, заверен от ОПЛ на пациента,с попълнени актуални данни за месторабота.

Цена на услуга: 0,00 лв.

 

  1. ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ.

Необходими документи:

-заявление от осигурителя, от осигурения или от самоосигуряващото се лице.

Цена на услуга: 0,00 лв.

 

  1. ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Необходими документи:

-лична карта на пациента.

Цена на услуга: 0,00 лв.

 

  1. ИЗГОТВЯНЕ НА ЕТАПНА ЕПИКРИЗА ПРИ ПРЕВЕЖДАНЕ НА ПАЦИЕНТ ОТ ЕДНО ЛЗ ЗА БМП В ДРУГО.

Необходими документи:

-лична карта на пациента.

Цена на услуга: 0,00 лв.

 

  1. ИЗГОТВЯНЕ НА  ЕПИКРИЗА ПРИ ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТ ОТ ЛЗ ЗА БП.

Необходими документи:

-лична карта на пациента.

Цена на услуга: 0,00лв.

 

  1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЛЗ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПАЦИЕНТА, ВКЛ. КОПИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ МУ ДОКУМЕНТИ.

Необходими документи:,

- лична карта на пациента;

-писмено заявление попълнено лично от пациента или упълномощено от него лице, предоставилонотариално заверено пълномощно.

Срок за отговор - до 7 дни от датата на входиране на съответното запитване в Дневника за входяща/изходяща кореспонденция на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД.

Цена на услугите:

-издаване на копие от диск с образно изследване-25 лв;

-издаване на копие от епикриза:

*с давност до 5 години-5,00 лв.

*с давност от 5 до 30 години- 10,00 лв.

 

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА НАСЛЕДНИЦИ И РОДНИНИ ПО ПРАВА И ПО СЪРЕБРЕНА ЛИНИЯ ДО ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪС ЗДРАВНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЧИНАЛИЯ ПАЦИЕНТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ.

Необходими документи:

-писмено заявление от наследници, като при подаване на заявление се представят съответните документи, даващи им право на достъп (удостоверение за наследници).

Срок за отговор -до 7 дни от датата на входиране на съответното заявление в Дневника за входяща/изходяща кореспонденция на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД.

Цена на услугите:

-издаване на копие от диск с образно изследване-25 лв;

-издаване на копие от епикриза:

*с давност до 5 години-5,00 лв.

*с давност от 5 до 30 години- 10,00 лв.